DSpace Repository

Recepción y difusión internacionales de Mercè Rodoreda: obra original, crítica y traducción

Show simple item record

dc.contributor Universitat de Vic. Facultat de Ciències Humanes, Traducció i Documentació
dc.contributor.author Sánchez Gordaliza, Judith
dc.date.accessioned 2008-12-02T12:23:13Z
dc.date.accessioned 2012-04-25T13:37:24Z
dc.date.available 2008-12-02T12:23:13Z
dc.date.available 2012-04-25T13:37:24Z
dc.date.created 2008-06
dc.date.issued 2008-12-02T12:23:13Z
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10854/1736
dc.description.abstract RESUM Recepción y difusión internacionales de Mercè Rodoreda: obra original, crítica y traducción té per objecte determinar la recepció i la difusió de l’obra original de Mercè Rodoreda, així com de l’obra crítica i de les traduccions, en el context internacional a partir de la interpretació de quatre bases de dades: obra literària de Mercè Rodoreda, obra crítica de Mercè Rodoreda i la seva obra, traductors i traduccions en funció de la llengua i de l’obra i, per últim, presència documental de Mercè Rodoreda a les Biblioteques Nacionals del món. El treball de recerca s’estructura de la següent manera. En primer lloc, plantegem i delimitem el tema, els objectius, la metodologia i la descripció de les bases de dades. Acte seguit, interpretem les bases de dades i exposem algunes consideracions. A continuació, presentem les conclusions finals que hem desenvolupat en cadascun dels àmbits en els que se centra la nostra recerca, així com el projecte de tesi doctoral i les noves línies de recerca. Per últim, exposem la bibliografia i els annexes, en els que incloem les bases de dades i reproduim els estudis traductològics comentats en el treball. Amb l’elaboració d’aquest treball de recerca pretenem, entre d’altres, donar a conèixer els gèneres literaris que va cultivar Mercè Rodoreda; recopilar l’obra crítica al voltant de l’autora i distingir la seva temàtica per determinar el nombre d’estudis crítics sobre traducció; identificar quins títols de l’obra de Mercè Rodoreda s’han traslladat a altres llengües, així com confirmar quina és l’obra més traduïda i quines les llengües a les que s’ha traslladat la seva obra; i, per últim, constatar la presència d’obres originals, estudis crítics i traduccions a les Biblioteques Nacionals del món i identificar-ne les possibles àrees d’expansió. cat
dc.description.abstract ABSTRACT Recepción y difusión internacionales de Mercè Rodoreda: obra original, crítica y traducción aims to determine the reception and diffusion of the original works of Mercè Rodoreda, as well as of the critical studies and translations in an international context from the interpretation of four databases: literary works of Mercè Rodoreda, critical studies of Mercè Rodoreda and her works, translators and translations according to the work and to the language, and, lastly, the documentary presence of Mercè Rodoreda in the National Libraries of the world. The research work is organized as follows. Firstly, the topic, the objectives, the methodology and the description of the databases are defined and set out. After that, databases are interpreted and some considerations are put forward. Then, not only final conclusions are stated, but also the project for the doctoral thesis and several new research lines. Lastly, bibliography and annexes are included. Annexes attach the four databases and a copy of the translation critical studies commented in this research work. Among others, this research work attempts to provide further information on the literary genres produced by Mercè Rodoreda; to compile the critical works on the author and to recognize their subject matter to determine the number of critical studies on translation; to identify which titles of the works of Mercè Rodoreda have been translated into other languages; and to show the presence of original works, critical studies and translations related with Mercè Rodoreda in the National Libraries of the world. cat
dc.format application/pdf
dc.format.extent 394 p. ca
dc.language.iso spa ca
dc.rights Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
dc.subject.other Rodoreda Mercè 1908-1983 -- Bibliografia
dc.subject.other Rodoreda Mercè 1908-1983 -- Crítica i interpretació
dc.title Recepción y difusión internacionales de Mercè Rodoreda: obra original, crítica y traducción ca
dc.type info:eu-repo/semantics/masterThesis ca
dc.description.version Director/a: Luisa Cotoner Cerdó
dc.rights.accesRights info:eu-repo/semantics/openAccess

Files in this item

Show simple item record

Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons Except where otherwise noted, this item's license is described as Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons

Search RIUVic


Browse

Statistics