DSpace Repository

Automatització d'una planta de processos químics

Show simple item record

dc.contributor Universitat de Vic. Escola Politècnica Superior. Enginyeria Tècnica Industrial, Especialitat Electrònica ca
dc.contributor.author Mosqueda Arimany, Roger
dc.date.accessioned 2010-05-12T14:11:51Z
dc.date.accessioned 2012-03-30T07:41:19Z
dc.date.accessioned 2009-03-23T16:13:30Z ca
dc.date.available 2009-03-23T16:13:30Z ca
dc.date.available 2010-05-12T14:11:51Z
dc.date.available 2012-03-30T07:41:19Z
dc.date.created 2009-03 ca
dc.date.issued 2009-03-23T16:13:30Z ca
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10854/265
dc.description Curs 2007-2008
dc.description.abstract Resum L’any 1969 es van començar a comercialitzar els sistemes digitals programables coneguts com autòmats programables o PLC’s, utilitzats per controlar qualsevol tipus de procés industrial. Al llarg de tots aquests anys, aquests sistemes i tota la tecnologia en general han evolucionat molt, i només és qüestió de temps que la tecnologia que utilitzem avui en dia quedi obsoleta i substituïda per una de millors característiques i amb més avantatges. Aquest és el motiu de l’elaboració d’aquest treball, que com a objectiu pretén modernitzar un procés de fabricació d’una industria química que ha quedat molt limitat a causa de l’antiguitat de la instal•lació. Per dur a terme aquesta modernització, s’introdueixen sistemes de control amb majors prestacions, s’utilitzen xarxes de comunicacions per facilitar el muntatge elèctric de la instal•lació i un sistema de supervisió i adquisició de dades per poder obtenir un control més estricte del procés de fabricació i de tots els factors que intervenen. El funcionament del procés de fabricació és que a partir d’unes matèries primeres líquides emmagatzemades en dipòsits, es dosifiquin aquestes matèries en l’ordre i la quantitat desitjada dins un o diversos recipients per barrejar-les i aplicar els tractaments que siguin necessaris. Tot aquest procés està controlat per un autòmat programable, i disposa de diferents terminals operadors per poder interactuar amb el sistema. També té implementat un sistema SCADA en diversos ordinadors per aportar una visió general de la planta en temps real, un registre de dades dels paràmetres que es controlen i alhora serveix per enllaçar amb la xarxa d’ordinadors existent. Com annex d’aquest treball, es presenten els esquemes elèctrics i el programa de l’autòmat programable per veure totes les característiques elèctriques dels dispositius i el mètode de funcionament del procés. S’ha aconseguit donar un salt tecnològic i poder gaudir de tots els avantatges que ofereixen les noves tecnologies, que com a resultat s’ha optimitzat i millorat el procés de fabricació. De totes les conclusions, la més destacada és la d’haver dissenyat un sistema de control basat en una estructura descentralitzada molt flexible, que es pot expandir i adaptar fàcilment als possibles canvis. cat
dc.description.abstract Summary At 1969 started to be first comercialized the programmable digital systems known as programmable or PLC’s, used to control any type of industrial process. Along over these years, these systems and all the technology has been developed a lot, and in a short period of time the nowadays technology will be obsolete and substituted by a better characteristics and more advantages ones. This is the reason of this work. The objective of it is to want to modernisize a fabrication process of chemical industry that has been limited as the antiquity of the installation. To get to this modernization, it works in control systems with better prestations, and usecommunication nets to facilitate the electric installation assembly, and a supervision and acquisition of facts system to can obtain a more strict control of the fabrication process and all the factors which have intervention in it. The fabrication process functioning is that one that from liquid raw materials stored in deposits, these materials are measured out in hte orde rand quatity desired in one or more containers to be mixed and apply the necessary processing. All this process is controlled by a programmable automaton, and it has different operator to can interact with the system. Also, it has a SCADA system implemented in some computers to give a general vision of the plant in real time, a facts registration of parameters which are controlled and at the same time are used to be linked to the in existence computers net. As an enclosed document of this work, are presented the electric schemes and the programmable automaton, to see all the electric characteristics of the devices and the function method of the process. It has achieved a technologic chute and enjoy of all the advantages new technologies offer, which as a result have been optimized and improved the fabrication process. From all conclusions, the most distinguished one is to have designed a control system based in a very flexible decentralized structure, which can be expanded and adapted easily to the possible changes. cat
dc.format application/pdf
dc.format.extent 833 p. ca
dc.language.iso cat ca
dc.rights Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licences/by-nc-nd/3.0/es
dc.subject.other Industria quimica -- Automatització
dc.subject.other Autòmats programables
dc.subject.other Sistemes de control
dc.title Automatització d'una planta de processos químics ca
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis ca
dc.description.version Director/a: Juli Ordeix i Rigo
dc.rights.accesRights info:eu-repo/semantics/openAccess

Files in this item

Show simple item record

Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons Except where otherwise noted, this item's license is described as Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons

Search RIUVic


Browse

Statistics