DSpace Repository

Millora de l’eficiència energètica de l’enllumenat públic del casc antic de Tordera

Show simple item record

dc.contributor Universitat de Vic. Escola Politècnica Superior
dc.contributor.author Tolrà Simón, Ferran
dc.date.accessioned 2015-02-09T08:44:48Z
dc.date.available 2015-02-09T08:44:48Z
dc.date.created 2015-01
dc.date.issued 2015-01
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10854/3866
dc.description Curs 2013-2014 ca_ES
dc.description.abstract En aquest Treball de Final de Grau s’exposen els resultats d’una proposta per la millora de l’eficiència energètica de l’enllumenat públic del casc antic de Tordera, atès que té un potencial d’estalvi de consum energètic i de millora de la protecció del medi ambient. La instal·lació d’enllumenat públic actual és poc eficient energèticament, disposa d’equips d’il·luminació obsolets i ineficients, té nivells d’il·luminació i uniformitats que en alguns casos són excessius, i en altres, deficients. Així doncs, l’objectiu principal del treball és l’estudi teòric de les variables, i els equips que conformen la instal·lació actual de l’enllumenat públic, sobre les quals es pot incidir per l’optimització del consum de l’energia de l’enllumenat públic, amb una doble finalitat, d’una banda, aconseguir un estalvi en la despesa econòmica pel concepte de compra d’energia elèctrica que ens permeti dur a termes les inversions de renovació dels equips en un període de retorn raonable, i d’una altra banda, una reducció de les emissions de CO2 cap a l’atmosfera. A partir del treball de camp i l’anàlisi documental de l’enllumenat públic actual del casc antic de Tordera, es defineixen les magnituds que s’han de tenir en compte en els estudis d’il·luminació, s’estableixen els requisits dels nivells d’il·luminació que ha de complir la instal·lació segons normativa, s’efectua una proposta de substitució dels equips obsolets per equips amb tecnologia led i s’efectua una aplicació pràctica dels càlculs lumínics mitjançant un programa informàtic. Els resultats del treball han identificat que es pot aconseguir una reducció en la potència instal·lada [kW] del 60,28 %, una reducció en el consum d’energia [kWh] del 66,48 %, un estalvi en la despesa econòmica de compra d’energia [€] del 73,93 % i una reducció d’emissions de CO2 (kgCO2) cap a l’atmosfera del 66,48 %. El període de retorn de la inversió es produeix als 11 anys i 2 mesos. Les conclusions determinen que la proposta és viable, atès que la nova instal·lació proposada té una vida útil estimada de 24 anys i que la inversió econòmica es recupera abans de la meitat de la vida útil de la instal·lació. ca_ES
dc.description.abstract In this Final Work of Degree are presented the results a proposal for improvement the energy efficiency of the lighting of old town of Tordera, since it has a potential of saving energy and an improvement protection of the environment. The installation of lighting current setup is inefficient energy has equipment and lighting obsolete and inefficient, and has levels lighting and uniformities that are excessive in some cases and in others poor. Thus, the main objective of this work is the theoretical study of the variables, and the teams that make up the current installation of street lighting, which can impact on the optimization of energy consumption public lighting, with a dual purpose, firstly, achieving savings in spending and the concept of purchasing power that allows us to carry investment terms for the renewal of equipment in a reasonable payback period, and on the other hand, a reduction of CO2 emissions into the atmosphere. From fieldwork and documentary analysis of the actual lighting of the old town of Tordera, define the quantities to be taken into account in studies of lighting, set requirements lighting levels to be met by the installation regulations, made a proposal for replacement of obsolete equipment with LED technology and equipment for performing a practical application of lighting calculations by a computer program. The results of the work have identified that it can achieve a reduction in the installed power [kW] of 60,28%, a reduction in energy consumption [kWh] of 66,48%, a saving in spending economic [€] of 73,93%, and a reduction in CO2 emissions (kgCO2) to the atmosphere of 66,48%. The payback period of the investment occurs at 11 years and 2 months. The findings determined that the proposal is feasible, since the proposed new facility has an estimated useful life of 24 years and the economic investment is recovered before the middle of the useful life of the facility. ca_ES
dc.format application/pdf
dc.format.extent 1043 p. ca_ES
dc.language.iso cat ca_ES
dc.rights Tots els drets reservats ca_ES
dc.subject.other Energia elèctrica -- Estalvi ca_ES
dc.subject.other Enllumenat públic ca_ES
dc.title Millora de l’eficiència energètica de l’enllumenat públic del casc antic de Tordera ca_ES
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis ca_ES
dc.rights.accesRights info:eu-repo/semantics/closedAccess ca_ES

Files in this item

Show simple item record

Search RIUVic


Browse

Statistics