DSpace Repository

Experiència de les dones de la comarca d'Osona sobre la utilització de l'aromateràpia durant el part

Show simple item record

dc.contributor Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya. Facultat de Ciències de la Salut i el Benestar
dc.contributor.author Cirera Pérez, Laura
dc.date.accessioned 2019-11-22T17:39:05Z
dc.date.available 2019-11-22T17:39:05Z
dc.date.created 2019-05-19
dc.date.issued 2019-05-19
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10854/6017
dc.description Curs 2018-2019 es
dc.description.abstract Introducció El dolor produït durant el procés del part ha estat descrit com una de les formes més intenses de dolor que es pot experimentar. Això produeix por i ansietat en moltes dones embarassades, les quals demanen anestèsia epidural durant el part. S’ha descrit l’epidural com el mètode analgèsic més eficaç davant el dolor del part, però també s’ha observat que el seu ús es relaciona amb experiències negatives del part, ja que el dolor no és l’únic aspecte que influeix en la satisfacció durant el treball de part. Per altra banda, existeixen les teràpies complementàries amb acció analgèsica, les quals han anat augmentant l’interès dels professionals obstètrics i les futures mares. D’aquestes teràpies hi ha algunes que presenten evidència científica i altres que no disposen d’una investigació suficient per demostrar la seva eficàcia, per això, en aquest projecte ens centrarem en l’aromateràpia, una teràpia complementària poc estudiada però utilitzada en algunes sales de part. Objectiu general Conèixer l’experiència de les dones multípares que han utilitzat l’aromateràpia per primera vegada durant el procés del part. Metodologia Per tal de conèixer l’experiència de les dones que utilitzin l’aromateràpia durant el part, utilitzarem una metodologia d’investigació qualitativa amb un enfocament fenomenològic. Per això, ens posarem en contacte amb els centres d’atenció primària de la comarca d’osona, on obtindrem a les participants de l’estudi que compleixin els criteris d’inclusió establerts. Seguidament ens posarem en contacte amb l’hospital de Vic, on les participants donaran a llum utilitzant l’aromateràpia com a mètode analgèsic. Finalment realitzarem una entrevista a aquestes dones per tal que ens expliquin la seva experiència del part. Per a l’anàlisi de dades utilitzarem una eina informàtica anomenada ATLAS T, que ens ajudarà a interpretar la informació obtinguda. Justificació La principal finalitat d’aquest estudi és aportar coneixements a la professió d’infermeria, més concretament en l’àmbit obstètric, per tal de contribuir en el creixement continuat de la nostra professió. Per altra banda, trobo de gran importància saber l’efectivitat de la tècnica, ja que si surten resultats positius, cal introduir aquests coneixements a la formació de les llevadores. es
dc.description.abstract Introduction The pain produced during the childbirth process has been described as one of the most intense forms of pain that can be experienced. This causes fear and anxiety in many pregnant women, who ask for epidural anesthesia during childbirth. It has been described the epidural as the most effective analgesic method in the pain of childbirth, but it has also been observed that its use is related to negative childbirth experiences, because pain is not the only aspect that influences the satisfaction during childbirth. On the other hand, there are the complementary therapies with analgesic action, which have increased the interest of obstetrical professionals and future mothers. Of these therapies, there are some that present scientific evidence and others that haven't enough research to demonstrate their effectiveness, for this reason, in this project we will focus on aromatherapy, a poorly studied complementary therapy but used in some delivery rooms. General objective To know the experience of multiparous women who have used aromatherapy for the first time during the childbirth process. Methodology In order to know the experience of women who use aromatherapy during childbirth, we will use a qualitative research methodology with a phenomenological approach. For this reason, we will contact to the primary care centres in the region of Osona, where we will get the participants from the study that meet the established inclusion criteria. Next, we will contact to the hospital of Vic, where the participants will give birth, using aromatherapy as an analgesic method. Finally, we will perform an interview to these women because they can to tell us their experience of childbirth. For the analysis of data, we will use a computer tool called ATLAS T, which will help us interpret the information obtained. Justification The main aim of this study is to provide knowledge to the nursing profession, more specifically in the obstetric field, in order to contribute to the ongoing growth of our profession. On the other hand, I find it important to know the effectiveness of the technique, since if there are positive results have to be introduced to the training of midwives. es
dc.format application/pdf es
dc.format.extent 66 p. es
dc.language.iso cat es
dc.rights Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons es
dc.rights.uri https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.ca es
dc.subject.other Aromateràpia es
dc.subject.other Part natural es
dc.subject.other Embarassades -- Osona es
dc.title Experiència de les dones de la comarca d'Osona sobre la utilització de l'aromateràpia durant el part es
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis es
dc.rights.accesRights info:eu-repo/semantics/openAccess es

Files in this item

Show simple item record

Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons Except where otherwise noted, this item's license is described as Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons

Search RIUVic


Browse

Statistics