DSpace Repository

Children's perceptions on motivation in CLIL (Content and Language Integrated Learning) an EFL (English as a Foreign Language) approaches : a case study

Show simple item record

dc.contributor Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya. Facultat d'Educació, Traducció i Ciències Humanes
dc.contributor.author Dunkel Tort, Andrea
dc.date.accessioned 2019-12-02T18:36:16Z
dc.date.available 2019-12-02T18:36:16Z
dc.date.created 2019-05
dc.date.issued 2019-05
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10854/6064
dc.description Curs 2018-2019 es
dc.description.abstract Analysing students’ perceptions of CLIL (Content and Language Integrated Learning) and EFL (English as a Foreign Language) experience is key to provide a clear picture about whether motivation in CLIL or in EFL is significant for the acquisition of the language. Comparing both approaches becomes extremely relevant in a primary school context, where the way they are organised is related to its potential success. The present paper presents an overview of the EFL and CLIL students’ and teachers’ perceptions on regular EFL classes and CLIL classes in a primary school. The data has been collected by means of opinion questionnaires to the children and interviews to the EFL and CLIL teacher. Results indicate that most students report high levels of motivation in CLIL classes because their use of English is meaningful and applicable to other contexts. The activities and the role of the students in the CLIL sessions seem to determine this motivation as well as the teacher’s effort to create a motivational context to promote initial motivation, maintain this motivation and promote a positive introspection during the learning process. Key words: motivation, perceptions, CLIL, EFL, activities. es
dc.description.abstract Analitzar les percepcions dels estudiants sobre les seves experiències amb el CLIL (Aprenentatge Integrat de Continguts i Llengües) i l’EFL (Anglès com a Llengua Estrangera) és clau per a proporcionar una imatge clara sobre si la motivació del CLIL i EFL és significativa per a l'adquisició de l'anglès. La comparació de tots dos enfocaments resulta extremadament rellevant en el context de l'escola primària, on la forma en què estan organitzats està relacionada amb el seu èxit. Aquest document presenta una visió general de les percepcions dels i les estudiants i professors/es de CLIL i EFL sobre de les classes de CLIL i EFL en una escola primària. Les dades s'han recollit mitjançant qüestionaris d'opinió als nens/es i entrevistes als professors/es de CLIL i EFL. Els resultats indiquen que la majoria dels i les estudiants reporten alts nivells de motivació en les classes de CLIL perquè l’ús de l’anglès és significatiu i aplicable a altres contextos. Les activitats i el paper dels i les estudiants en les sessions de CLIL semblen determinar aquesta motivació, així com l'esforç del professor/a a l’hora crear un context de motivació per a promoure la motivació inicial, mantenir aquesta motivació i promoure una introspecció positiva durant el procés d'aprenentatge. es
dc.description.abstract Analizar las percepciones de los estudiantes sobre las experiencias de CLIL (Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lenguas) y EFL (Inglés como Lengua Extranjera) es clave para proporcionar una imagen clara sobre si la motivación en AICLE o en el EFL es significativa para la adquisición del inglés. La comparación de ambos enfoques resulta extremadamente relevante en el contexto de la escuela primaria, donde la forma en que están organizados está relacionada con su éxito. El presente documento presenta una visión general de las percepciones de los estudiantes y profesores de EFL y CLIL de las clases regulares de EFL y de CLIL en una escuela primaria. Los datos se han recogido mediante cuestionarios de opinión a los niños/as y entrevistas a los profesores/as de EFL y CLIL. Los resultados indican que la mayoría de los estudiantes reportan altos niveles de motivación en las clases de CLIL porque el uso del inglés es significativo y aplicable a otros contextos. Las actividades y el papel de los estudiantes en las sesiones de CLIL parecen determinar esta motivación, así como el esfuerzo del profesor/a por crear un contexto de motivación para promover la motivación inicial, mantener esta motivación y promover una introspección positiva durante el proceso de aprendizaje. es
dc.format application/pdf es
dc.format.extent 21 p. es
dc.language.iso eng es
dc.rights Tots els drets reservats es
dc.subject.other Anglès en l'enseyament es
dc.subject.other Anglès -- Pedagogia es
dc.title Children's perceptions on motivation in CLIL (Content and Language Integrated Learning) an EFL (English as a Foreign Language) approaches : a case study es
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis es
dc.rights.accesRights info:eu-repo/semantics/closedAccess es

Files in this item

Show simple item record

Search RIUVic


Browse

Statistics