DSpace Repository

Implementació i avaluació del programa "Vellesa, Activitat Física i Dependència" (VAFiD)

Show simple item record

dc.contributor Universitat de Vic. Departament de Pedagogia
dc.contributor.author Carrera Blancafort, Isabel
dc.date.accessioned 2014-04-04T07:59:24Z
dc.date.available 2014-12-21T00:03:49Z
dc.date.created 2013-11-08
dc.date.issued 2013-11-08
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10854/2846
dc.description.abstract L’objectiu d’aquesta recerca és definir i avaluar el programa “Vellesa, Activitat Física i Dependència” (VAFiD) adreçat a persones grans que es troben en situació de dependència que viuen en residències o bé en altres centres d’atenció. Diversitat d’estudis previs han destacat la importància de l’activitat física, també en edats molt avançades, per la seva contribució a la millora d’aspectes relacionats amb la salut i amb la qualitat de vida. Els objectius específics de la recerca són: determinar quines característiques ha de tenir un programa d’activitat física adreçat a persones grans en situació de dependència i quina relació s’estableix entre el procés de treball i els beneficis que n’obtenen. Més específicament, es proposa comprovar fins quin punt participar en el programa contribueix a: la participació activa, la satisfacció personal, la prevenció i la salut, la competència funcional i la competència social dels participants. Per respondre a aquestes qüestions s’ha definit detalladament el programa i s’ha avaluat prenent com a referència l’avaluació responent de Stake, combinant mètodes qualitatius i quantitatius. El programa s’ha sotmès a un judici d’experts i s’ha implementat en un grup de persones grans d’una residència i centre de dia, des del maig de 2010 al setembre de 2011. L’avaluació comprèn dues dimensions d’anàlisi: la sessió i la persona gran. S’ha fet a partir d’un instrument construït ad hoc per a l’observació sistemàtica de les sessions filmades durant la implementació i d’instruments diversos que s’han complementat entre ells. Els resultats d’aquesta recerca ens indiquen que el programa és coherent i que contribueix a la participació activa de les persones grans; que n’estan satisfetes; que l’entenen com una font de salut i benestar; que no els aporta gaires millores funcionals (predomina la davallada per sobre del manteniment i/o la millora); que la competència social està mediatitzada pel procés de treball i que els propis participants situen la seva percepció de millores en els aspectes físics, els emocionals i els relacionals, però amb poca intensitat. Aquests resultats ens suggereixen que el VAFiD és un programa de qualitat per implementar en grups de persones grans en situació de dependència. ca_ES
dc.description.abstract El objetivo de esta investigación es definir y evaluar el programa “Vejez, Actividad Física y Dependencia” (VAFiD) para personas mayores en situación de dependencia que viven en residencias u otros centros de atención. Diversos estudios previos han destacado la importancia de la actividad física, también en edades muy avanzadas, por su contribución a la mejora de aspectos relacionados con la salud y la calidad de vida. Los objetivos específicos de esta investigación son: establecer que características debe tener un programa de actividad física para personas mayores en situación de dependencia y qué relación existe entre el proceso de trabajo y los beneficios que obtienen con la participación en él. Más concretamente, se propone comprobar hasta qué punto, participar en el programa contribuye a: la participación activa, la satisfacción personal, la prevención y salud, la competencia funcional y la competencia social de los participantes. Para responder a estas cuestiones se ha definido detalladamente el programa y se ha evaluado utilizando como referencia la evaluación respondiente de Stake y combinando métodos cualitativos y cuantitativos. El programa se ha sometido a un juicio de expertos y se ha implementado en un grupo de personas mayores de una residencia y un centro de día, desde mayo de 2010 a septiembre de 2011. La evaluación tiene dos dimensiones de análisis: sesión y persona mayor. Se ha realizado a partir de un instrumento construido ad hoc para la observación sistemática de las sesiones filmadas durante la implementación y de instrumentos diversos que se han complementado entre ellos. Los resultados de esta investigación nos indican que el programa es coherente y que contribuye a la participación activa de las personas mayores; que éstas están satisfechas con el programa; que lo comprenden como una fuente de salud y bienestar; que no les aporta muchas mejoras funcionales, predominan el declive por encima de la mejoría; que la competencia funcional está mediatizada por el proceso de trabajo y que los propios participantes situan su percepción de mejora de los aspectos físicos, emocionales y relacionales, pero con poca intensidad. Estos resultados nos sugieren que el VAFiD es un programa de calidad para implementar en grupos de personas mayores en situación de dependencia. ca_ES
dc.description.abstract The objective of the research is to define and assess the program “Aging, Physical Activity and Dependence “ (VAFiD in catalan acronyms) addressed to dependent elderly who live in nursing homes or use other geriatric services. Several previous studies have emphasized the importance of the physical activity even in very advanced ages, for its contribution to improve health and quality of life matters. The specific objectives of this research are: to establish what features should have a physical activity program aimed at elderly dependent, identify the relationship between the working process and the benefits obtained, and check how participating in the VAFiD program contributes to an active participation, personal satisfaction, prevention and health, functional competence and social competence of the participants . To answer these questions the program has been carefully defined and has been assessed taking as reference of responsive evaluation from Stake and by combining quantitative and qualitative methods. The program has been underwent to a judgment of an expert committee and has been implemented in a group of elderly dependent living in a nursing home or attending a geriatric day care center from May 2010 to September 2011. The assessment includes two dimensions of analysis, session (séance) and old person. It has been carried out by using an ad hoc assessment instrument created in order to make a systematic observation of video-recorded working sessions, and several instruments that complemented each other. The main results of this research shows that the VADiF Program is consistent and contributes to the active participation of elderly dependent, satisfies them and is understood as a source of health and wellness. At the same time, the program doesn´t provide significant functional improvements because functional decline is most powerful. The social competence is influenced by the working process, and the participants refer self-perception of improvements in physical, emotional and relational matters, but in low intensity. Taking these results into account we consider that VADiF is a quality program to implement in groups of elderly dependent. ca_ES
dc.format application/pdf
dc.format.extent 487 p. ca_ES
dc.language.iso cat ca_ES
dc.publisher Universitat de Vic
dc.rights Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons ca_ES
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ ca_ES
dc.subject.other Persones grans -- Salut i higiene ca_ES
dc.subject.other Esports per a persones grans ca_ES
dc.subject.other Dependència en les persones grans ca_ES
dc.title Implementació i avaluació del programa "Vellesa, Activitat Física i Dependència" (VAFiD) ca_ES
dc.type info:eu-repo/semantics/doctoralThesis ca_ES
dc.embargo.terms 4 mesos ca_ES
dc.identifier.dl DL B-9546-2014
dc.rights.accesRights info:eu-repo/semantics/openAccess ca_ES
dc.contributor.director Pujolàs Maset, Pere
dc.contributor.director Anguera Argilaga, María Teresa

Files in this item

Show simple item record

Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons Except where otherwise noted, this item's license is described as Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons

Search RIUVic


Advanced Search

Browse

Statistics