DSpace Repository

Disseny i elaboració d'un gimnàs on-line

Show simple item record

dc.contributor Universitat de Vic. Escola Politècnica Superior. Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes
dc.contributor.author Teixidó Sala, Santi
dc.date.accessioned 2011-09-26T09:45:45Z
dc.date.accessioned 2012-03-30T07:41:23Z
dc.date.available 2011-09-26T09:45:45Z
dc.date.available 2012-03-30T07:41:23Z
dc.date.created 2011-09
dc.date.issued 2011-09-26T09:45:45Z
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10854/290
dc.description Curs 2010-2011
dc.description.abstract L’evolució que ha experimentat la societat, les grans ciutats, la industrialització i molts altres factors han modificat l’estil de vida de les persones accentuant-ne, irremediablement, el sedentarisme i l’abstinència de realitzar exercici físic. La pràctica esportiva i/o d’exercici físic realitzada sota les condicions recomanades pels professionals, és beneficiosa per millorar el nivell de salut o mantenir-lo en tot el possible, ja que provoca modificacions beneficioses sobre el metabolisme, el sistema cardiovascular i l’aparell locomotor. Lamentablement, l’hàbit de realitzar exercici físic no és comú en totes les persones, ja sigui per l’estil de vida que genera incompatibilitats d’horaris amb la feina, fills i familiars o bé per mandra o desgana d’haver d’aprofitar aquelles estones de temps lliure per dedicar-los al culte del cos i de la salut. Els efectes negatius que suposa una modalitat de vida sedentària per a la salut són notablement elevats, amb la qual cosa, cal buscar sistemes per augmentar l’ interès de la població per la pràctica de l’esport i l’activitat física. La creació d’aquest projecte neix de la idea d’unir el fet d’enginyar un mètode per incrementar l’interès de les persones per l’exercici físic amb els avenços tecnològics que s’han realitzat aquesta última dècada relacionats amb el desenvolupament web i multimèdia. A grans trets, la idea general d’aquest projecte es basa en el cas d’un gimnàs real i en actiu, amb necessitat de crear un portal web que serveixi alhora de pàgina web informativa i d’eina de gestió acadèmica del centre proporcionant certes funcionalitats als clients tot presentant-los una nova modalitat de realitzar exercici físic dirigit: realitzar-lo des de casa. Per desenvolupar tot el sistema informàtic que ho durà a terme, després de realitzar una recerca, anàlisi i elecció de les eines mitjançant les quals poder-ho realitzar, s’ha optat per crear l’entorn web mitjançant els llenguatges HTML i PHP en combinació amb els fulls d’estil CSS. Pel que fa a l’entorn de desenvolupament, s’ha utilitzat Notepad++ i com a entorn de proves, WAMP Server. Per últim, pel que fa a la transmissió del contingut multimèdia (vídeos de les sessions d’activitats) s’ha utilitzat Flash Media Interactive Server en combinació de Flash Media Live Encoder per codificar-ne el contingut. L’usuari final, des de qualsevol punt del planeta, podrà realitzar (sempre i quan disposi del temps i el material necessari i una connexió a Internet) en temps real i en directe les classes dirigides que es realitzen al centre. Tanmateix, també s’ha desenvolupat una botiga virtual on qualsevol persona podrà comprar-hi, entre d’altres coses relacionades amb la pràctica de l’exercici físic, tot el material necessari per realitzar qualsevol de les activitats que s’imparteixen al gimnàs i ho rebrà còmodament a casa. Aprofitar unes circumstàncies econòmiques adverses per generar una nova manera de captar clients proporcionant-los una alternativa econòmica, diferent, nova i original d’anar al gimnàs. Temps de crisis, temps d’oportunitats. Aquesta és la moralitat que pretén donar aquest projecte. cat
dc.description.abstract The evolution experienced by the society, big cities, industrialization and other factors have changed the lifestyle of people stressing out, compelling, a sedentary lifestyle and an abstinence of doing sport. Do sports and/or physical exercise under the conditions recommended by professionals, is beneficial to improve the health and maintain it as much as possible because it causes beneficial changes on metabolism, cardiovascular system and the musculoskeletal system. Unfortunately, the habit of doing sport is not common in everybody, whether for lifestyle incompatibilities generated schedules with work, children and relatives or by laziness or unwillingness to have to dedicate those moments of free time to the cult of the body and health. The negative effects of a sedentary lifestyle on health are significantly higher, and that’s why we have to find different ways to grow the interest for sport on people. The creation of this project was the idea of joining a method to increase the interest of people to do sport with technological advances that have been made in the last decade related to web development and multimedia. Broadly speaking, the general idea of this project is based on the case of a real gym which needs to create a website for two purposes: as an informative website and as a management tool providing certain academic functionality to clients by presenting them a new form of doing sport: do it at home. To develop the entire system, after a research, analysis and choice of tools by which to do so, we decided to create the web using HTML and PHP languages in combination with CSS style sheets. Regarding the development environment, we used Notepad++ and as a sandbox, we used WAMP Server. Finally, to do the streaming of multimedia content (videos of the activity’s sessions) we used Flash Media Interactive Server combined width Flash Media Live Encoder to encode the content and send it to the server. As an end user, anyone anywhere in the world with an Internet connection can in real time and live all the sessions aimed at the gym. However, we have also developed an online store where anyone can buy, among other things related to the practice of physical exercise, all the material necessary to carry out any of the activities offered at the gym and receive it comfortably at home. To take advantage of adverse economic circumstances to create a new way to attract customers by providing a cheap, different, new and original way to go to the gym. Time of crisis, time of opportunities. This is the morality that seeks the project. cat
dc.format application/pdf
dc.format.extent 98 p. ca
dc.language.iso cat ca
dc.rights Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licences/by-nc-nd/3.0/es
dc.subject.other Gimnasos
dc.subject.other Pàgines web -- Disseny
dc.subject.other Gimnasos -- Recursos electrònics en xarxa
dc.title Disseny i elaboració d'un gimnàs on-line ca
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis ca
dc.description.version Director/a: Ma. Dolors Anton i Solà
dc.rights.accesRights info:eu-repo/semantics/openAccess

Files in this item

Show simple item record

Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons Except where otherwise noted, this item's license is described as Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons

Search RIUVic


Advanced Search

Browse

Statistics