DSpace Repository

Estudi sobre l'eficàcia dels mètodes de reescalfament in situ en el tractament de la hipotèrmia accidental en muntanya

Show simple item record

dc.contributor Universitat de Vic. Facultat de Ciències de la Salut i el Benestar
dc.contributor.author Carola Molas, Núria
dc.date.accessioned 2014-09-26T09:06:33Z
dc.date.available 2014-09-26T09:06:33Z
dc.date.created 2014-05-16
dc.date.issued 2014-05-16
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10854/3299
dc.description Curs 2013-2014
dc.description.abstract En la última dècada, els esports de muntanya, en qualsevol de les seves modalitats, s’han vist incrementats en nombre de practicants. Aquest fet ha comportat un important augment d’incidència de la hipotèrmia accidental. La hipotèrmia accidental és defineix com un estat patològic caracteritzat per la disminució de la temperatura corporal central per sota dels 35ºC, com a resultat de la incapacitat de l’organisme per generar el calor necessari per garantir el manteniment de les funcions fisiològiques. A través d’aquest estudi es vol demostrar que l’actuació in situ, a través de certes mesures de reescalfament, de la víctima que pateix hipotèrmia, milloren la supervivència i les complicacions secundàries d’aquesta patologia, a més a més d’avaluar l’eficàcia d’aquestes tècniques. És a dir, volem demostrar l’efectivitat de l’aplicació terapèutica extrahospitalaria de les tècniques de reescalfament. Realitzarem un estudi quantitatiu observacional analític de caràcter prospectiu a la zona dels Alps francesos d’una mostra de 237 casos d’hipotèrmia en persones practicants d’esports de muntanya que reuneixin uns criteris d’inclusió i exclusió. Els professionals de rescat aplicaran les mesures de reescalfament prèviament pautades, per les quals hauran estat formats, i enregistraran en el full de recollida de dades tota la informació sobre les variables d’estudi. És un estudi on la intervenció principal es porta a terma al medi natural i que per tant les condicions climatològiques i medioambientals poden actuar com a gran limitador de l’estudi, cal afegir també com a limitació el fet que el participant no vulgui formar part de l’estudi o que el professional de rescat que ha de portar a terme el pla terapèutic no ho faci adequadament. ca_ES
dc.description.abstract In the past decade, mountain sports, have increased in number of participants. This has led to a significant increase in the incidence of accidental hypothermia. Accidental hypothermia is defined as a pathological condition characterized by reduced core body temperature below 35 ° C, as a result of the inability of the body to generate the heat necessary to ensure the maintenance of physiological functions. This study wants to show that the action “in situ”, through certain measures of overheating, the victim suffered hypothermia, improves survival and the secondary complications of this disease, in addition to evaluating the effectiveness of these techniques. So, we want to demonstrate the effectiveness of the application of extra-hospital therapeutic techniques overheating. We do a quantitative observational analytical prospective study in the area in the French Alps on a sample of 237 cases of hypothermia in people mountain sports enthusiasts who meet inclusion and exclusion criteria. Professionals rescue measures apply overheating previously ruled to have been formed which, and recorded in the data collection sheet all information on study variables. Is a study where the main action takes terms to the environment and therefore environmental and weather conditions can act as a major limitation of the study should also add that as a limited participant does not want to join perform the study or professional rescue should carry out the treatment plan does not do it properly. ca_ES
dc.format application/pdf
dc.format.extent 57 p. ca_ES
dc.language.iso cat ca_ES
dc.rights Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons ca_ES
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ ca_ES
dc.subject.other Hipotèrmia ca_ES
dc.subject.other Alpinisme -- Accidents i lesions ca_ES
dc.title Estudi sobre l'eficàcia dels mètodes de reescalfament in situ en el tractament de la hipotèrmia accidental en muntanya ca_ES
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis ca_ES
dc.rights.accessRights info:eu-repo/semantics/openAccess ca_ES

Files in this item

Show simple item record

Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons Except where otherwise noted, this item's license is described as Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons

Search RIUVic


Advanced Search

Browse

Statistics