DSpace Repository

L'experiència de les persones colostomitzades enveres el suport rebut per part d'infermeria : una aproximació qualitativa

Show simple item record

dc.contributor Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya. Facultat de Ciències de la Salut i el Benestar
dc.contributor.author Salazar Plana, Irene
dc.date.accessioned 2016-10-17T09:24:49Z
dc.date.available 2016-10-17T09:24:49Z
dc.date.created 2016-05
dc.date.issued 2016-05
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10854/4622
dc.description Curs 2015-2016 en_US
dc.description.abstract S’estima que a Espanya un 70% de les persones ostomitzades són portadores de colostomies. Aquestes persones experimenten modificacions en el seu cos que afecten a totes les dimensions de la vida, també a les dimensions psicosocials. És per això que infermeria ha de donar resposta a les necessitats d’aquestes persones, ja que implica una gran adaptació psicològica. Objectius: L’objectiu principal que es planteja és conèixer l’experiència de les persones colostomitzades sobre els aspectes psicosocials de les cures d’infermeria rebudes en l’àmbit comunitari. I com a específics (1) Identificar si les persones colostomitzades relaten dificultats o mancances envers les cures psicosocials d’infermera, i (2) Conèixer les expectatives del pacient colostomitzat sobre les intervencions d’infermeria. Metodologia: Estudi amb una metodologia qualitativa, paradigma constructivista i amb un enfocament fenomenològic. Desenvolupat en l’àmbit de l’Atenció Primària de Salut a la regió sanitària de Barcelona. L’obtenció de les dades es realitzarà a través d’entrevistes semi-estructurades i, els resultats es recolliran a través de gravacions d’àudio amb un posterior anàlisi amb l’ajuda del programa informàtic Atlas.ti. Limitacions de l’estudi: (1) Els resultats obtinguts es donen en un context concret i, per tant, no es poden generalitzar. (2) L’obtenció d’una mostra insuficient de participants en la població escollida. (3) La negació de contestar preguntes relacionades amb la intimitat de la persona entrevistada. en_US
dc.description.abstract It is estimated that in Spain 70% of ostomized people are carriers of colostomy. These people experience modifications in their body that affect all aspects of life, also psychosocial aspects. This is why nurses have to respond to the needs of these people as it involves a psychological adaptation. Objectives: The main objective of the study is to know the experience of people with colostomy about the psychosocial aspects of nursing cares received at community level. The specific objectives are (1) Identify if colostomized people relate difficulties or shortages regard to psychosocial care nurse, and (2) To know the expectative of people with colostomy about nursing cares. Methodology: Study with a qualitative methodology, in the constructivist paradigm with a phenomenological approach developed at the Primary Health Care in the Barcelona’s health region. The data collection will be performed using semi-structured interviews and, the results will be collected through audio recordings and a subsequent analysis with the help of software Atlas.ti. Study limitations: (1) The results are given in a specific context and therefore cannot be generalized. (2) Obtaining an insufficient sample of participants in the village chosen. (3) The denial of answer questions about the privacy of the interviewee. en_US
dc.format application/pdf
dc.format.extent 70 p. en_US
dc.language.iso cat en_US
dc.rights Tots els drets reservats en_US
dc.subject.other Colostomia en_US
dc.subject.other Infermeria -- Aspectes psicològics en_US
dc.subject.other Infermeria -- Aspectes socials en_US
dc.title L'experiència de les persones colostomitzades enveres el suport rebut per part d'infermeria : una aproximació qualitativa en_US
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis en_US
dc.rights.accessRights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US

Files in this item

Show simple item record

Search RIUVic


Advanced Search

Browse

Statistics