DSpace Repository

Estudi experimental de l'efecte de la densitat de gorgònies sobre l'agregació del zooplàncton epibentònic

Show simple item record

dc.contributor Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya. Facultat de Ciències i Tecnologia
dc.contributor.author Callau Gomariz, Núria
dc.date.accessioned 2017-11-10T16:08:00Z
dc.date.available 2017-11-10T16:08:00Z
dc.date.created 2017-06
dc.date.issued 2017-06
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10854/5249
dc.description Curs 2016-2017 es
dc.description.abstract Els coralls i les gorgònies de profunditat juguen un rol important com a espècies enginyeres, proporcionant diferents mircohàbitats per a nombroses espècies, principalment macro-zooplàncton epibèntònic. En l’actualitat, les poblacions de coralls i gorgònies es veuen altament amenaçades per la sobrepesca, donant lloc al deteriorament i reducció de la densitat de les seves poblacions. En aquest context, l’objectiu d’aquest treball va ser avaluar experimentalment la capacitat d’agregació del macro-zooplàncton epibentònic (misidacis), en diferents densitats de gorgònies de l’espècie Eunicella cavolinii (Koch, 1887). Per dur-lo a terme, es van realitzar 15 experiments (5 rèpliques per cada tractament: alta densitat, baixa densitat i absència de gorgònies en el grup control) en un aquari experimental amb una velocitat del corrent de l’aigua de 2 cm.s-1. Per realitzar els experiments en condicions de foscor absoluta i poder enregistrar el comportament dels misidacis, es va dissenyar un sistema d’il·luminació infraroja i es va modificar una càmera de vídeo GoPro per poder enenregistrar en aquestes condicions de llum. Cada experiment va ser enregistrat i es va quantificar el temps de residència mitjà que els misidacis romanien davant de la càmera durant cada registre. Els resultats obtinguts en una l’anàlisi de la variància (one way ANOVA), no van mostrar diferències significatives en els patrons d’agregació dels misidacis en funció de la densitat de gorgònies. Tot i així, les millores que es podrien incorporar en futurs dissenys experimentals, com ara augmentar el nombre de rèpliques, aplicar una velocitat del corrent de l’aigua superior i realitzar els experiments amb misidacis i amb presència d’aliment, ajudarien a corroborar l’existència o no, d’un efecte de la densitat de gorgònies en els patrons d’agregació del macro-zooplàncton. es
dc.description.abstract Deep sea water corals and gorgonians play an important role as ecosystems engineers, providing different microhabitats for numerous species, principally epibenthic macro-zooplankton. Nowadays, these communities are among the most threatened by the impact of fishing pressure, causing damage and density reduction of these populations. In this context, the aim of this study was to evaluate experimentally the aggregation of epibenthic macro-zooplankton (mysids), in different gorgonian densities of Eunicella cavolinii specie (Koch, 1887). 15 experiments were done (5 replies for each treatment: high density, low density and without gorgonians in the control group) in an experimental aquarium with a current flow of 2 cm.s-1. To carry out the experiments in darkness conditions and to record the mysid behaviour, it was designed an infrared illumination system and it was modified a GoPro video camera to recorded in this light conditions. Each experiment it was recorded and determined the residence average time of mysids they remained in front of the camera in each record. Analysis of variance (one way ANOVA) showed no significant differences in the aggregation of mysids in gorgonian densities. However, to improve experimental designs in the future, such as increasing the number of replicates, apply a current flow of 5 cm.s-1 and carry out the experiments with mysids and food, will help to confirm the existence, of not, of the gorgonian density effect in the aggregation of macro-zooplankton. es
dc.format application/pdf
dc.format.extent 29 p. es
dc.language.iso cat es
dc.rights Tots els drets reservats es
dc.subject.other Ecologia marina es
dc.subject.other Coralls es
dc.title Estudi experimental de l'efecte de la densitat de gorgònies sobre l'agregació del zooplàncton epibentònic es
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis es
dc.rights.accesRights info:eu-repo/semantics/closedAccess es

Files in this item

Show simple item record

Search RIUVic


Advanced Search

Browse

Statistics