Show simple item record

dc.contributor Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya. Facultat d'Empresa i Comunicació
dc.contributor.author El Haddouchi Tahiri, Mounir
dc.date.accessioned 2019-11-27T17:21:52Z
dc.date.available 2019-11-27T17:21:52Z
dc.date.created 2019-05
dc.date.issued 2019-05
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10854/6026
dc.description Curs 2018-2019 es
dc.description Premi del Col·legi d’Economistes de Catalunya (CEC)
dc.description.abstract Aquest treball se centra en la redacció d’un pla d’empresa basat en una idea de negoci que es vol desenvolupar de manera real en els mercats objectiu. Per tant, més enllà de ser una simulació, aquest treball es realitza seguint uns valors i principis professionals bàsics i essencials en la determinació de la viabilitat del nostre producte. La nostra idea de negoci té la seva base en el creixement de les tendències més saludables per una gran part de la població i en el coneixement previ del te per la nostra part. La nostra marca, Birtea, pretén posar a l’abast de gran part de la població te de la més alta qualitat i cultivat de manera ecològica per tal de satisfer unes necessitats detectades en el mercat actual. Observant altres casos d’èxit en els que productes d’alta qualitat, abans merament accessibles per a la majoria de la població, que han arribat al mercat com és el cafè d’especialitat, els productes d’origen protegit i en general el que ara denominem com a productes gourmet, ens hem decidit a modular la nostra idea de negoci inicial per tal de tenir un model de negoci viable i atractiu per la gran part de consumidors potencials del nostre producte. La nostra idea també incorpora revulsius en el sector de l’alimentació i de les begudes, tots relacionats amb les noves tecnologies i destinats a recuperar l’essència del te a nivell litúrgic i cultural per crear una experiència realment diferenciadora. Aquest pla d’empresa parteix de la presentació de la nostra idea amb més detall, dels promotors, de les motivacions per dur a terme aquest projecte i també a mode introductori, ens trobarem inicialment amb la presentació del nostre producte i dels elements essencials del nostre producte. A continuació, es realitzaran tres plans estratègics per determinar la viabilitat del nostre producte: el pla de màrqueting, el pla d’operacions i organització, i el pla econòmic-financer. En cada un dels tres plans expliquem amb el major detall possible acompanyant-nos d’elements gràfics i altres recursos per obtenir una idea detallada de quin és el nostre entorn, com ens volem posicionar dins d’aquest entorn, quins resultats obtindríem d’aquesta manera i per tant, quin és el nostre model de negoci. Per raons pròpies de la naturalesa del nostre model de negoci, el pla de producció no s’inclou en el nostre pla d’empresa, i el pla jurídic-fiscal no és tractat com un element separat, sinó que s’inclou en els tres plans esmentats anteriorment degut a la nostra intenció d’operar d’inici en diversos mercats segons com es desenvolupi l’inici de la nostra activitat. Per últim, el pla d’empresa conclou amb unes valoracions personals sobre aquest, les referències bibliogràfiques i els annexos que ens ajuden a entendre sobretot la viabilitat de la nostra empresa mitjançant la nostra simulació i anàlisi economicofinancera. es
dc.description.abstract This project focuses on the drafting of a business plan based on a business idea that is projected to be effectively developed in the reality in the target markets. Therefore, beyond being a simulation, this work is done following basic and essential values and principles in determining the viability of our product. Our business idea is based on the growth of the demand of healthier tendencies for a large part of the population and the prior knowledge of tea from our side. Our brand, Birtea, aims to make available to a large part of the population the highest quality of organic tea to meet the current needs detected in the market. Observing other successful cases in which high-quality products, previously merely accessible to most of the population, have reached the market such as specialty coffee, products of protected origin and in general what we now call gourmet products, we have decided to work on our initial business idea in order to have a viable and attractive business model for the majority of the potential consumers of our product. Our idea also includes unprecedented elements of interest in the food and beverage sector, all related to new technologies and aimed at recovering the essence of tea at the liturgical and cultural level to create a truly differentiating experience. This business plan starts with the presentation of our idea in more detail, of the promoters, of the motivations to carry out this project and also in an introductory way, we will have the presentation of our product and the essential elements of it. Next, three strategic plans will be made to determine the viability of our product: the marketing plan, the organization and operations plan, and the economic-financial plan. In each of the three plans we explain in the greatest possible detail accompanied by graphic elements and other resources to get a detailed idea of what our environment is, how we want to position ourselves within this environment, what results would we get from this positioning and therefore, what is our business model. Due to the nature of our business idea and so of our business model, the production plan is not included in our business plan, and the legal-fiscal plan is not treated as a separate item, but is included in the three plans mentioned above due to our intention to start operations in several markets depending on how the beginning of our activity is developed. Finally, the business plan concludes with personal assessments on this, the bibliographic references and the annexes help us to understand, above all, the viability of our company through our simulation and through an economic and financial analysis. es
dc.format application/pdf es
dc.format.extent 59 p. es
dc.language.iso cat es
dc.rights Tots els drets reservats es
dc.subject.other Empreses -- Planificació es
dc.subject.other Te -- Indústria i comerç es
dc.subject.other Comerç just es
dc.title Birtea : Pla d'empresa es
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis es
dc.rights.accessRights info:eu-repo/semantics/closedAccess es

Files in this item

Show simple item record

Search RIUVic


Advanced Search

Browse

Statistics