DSpace Repository

Identificació de serotips d'Actinobacillus pleuropneumoniae, Haemophilus parauis i Streptococcus suis, implicats en al complex respiratori porcí, a partir d'aïllats de soques de camp

Show simple item record

dc.contributor Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya. Facultat de Ciències i Tecnologia
dc.contributor.author Rovira Alabró, Èrica
dc.date.accessioned 2019-11-27T17:56:55Z
dc.date.available 2019-11-27T17:56:55Z
dc.date.created 2019-06
dc.date.issued 2019-06
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10854/6027
dc.description Curs 2018-2019 es
dc.description.abstract La producció porcina ha evolucionat cap a la creació de grans explotacions porcines, i paral·lelament han augmentat els problemes patològics cap a malalties més difícils de diagnosticar, degut a la complexitat i la variabilitat genètica dels microorganismes. L’existència de múltiples serotips en una mateixa espècie de bacteri, és el principal problema, ja que dificulta el seu diagnòstic. Actinobacillus pleuropneumomiae (APP), Haemophilus parasuis (HP) i Streptococcus suis (SS), són els tres microorganismes associats en aquest estudi. Tots ells estan implicats en el complex respiratori porcí i generen greus problemes patològics en les explotacions porcines arreu del món. Cadascun d’ells presenta múltiples serotips. Davant d’aquesta complexitat bacteriana, l’objectiu d’aquest projecte, és l’optimització de la tècnica de la PCR múltiplex, per la detecció dels màxims serotips possibles dels tres bacteris de l’estudi, a partir de soques de camp circulants. Biofar Laboratoris, on es desenvolupa el present projecte, té identificats 7 serotips d’APP, 4 serotips d’HP i 6 serotips de SS. La problemàtica apareix quan els serotips de les mostres que s’analitzen, no són cap dels que avalua el laboratori. Per tant, el serotip d’aquestes soques no es pot identificar i són categoritzats com a serotips ND (No determinat). Un total de 25 soques ND són externalitzades al laboratori de referència “Faculty of Veterinary Medicine, University of Montreal, Québec, Canada” per la realització del seu serotipatge. Degut a la demora dels resultats, s’opta per un mètode alternatiu de tipificació d’una part del projecte, mitjançant la utilització de tots els encebadors dels serotips descrits, per APP i HP. En el cas de SS només s’utilitzen els encebadors dels serotips nous identificats per part del laboratori extern. L’optimització de la PCR múltiplex de diagnòstic, amb una N=23 per cada microorganisme de l’estudi, ha permès determinar 4 serotips nous d’APP, 4 serotips nous d’HP i 3 serotips nous de SS, tots ells circulants a nivell de camp. Les soques ND (aïllats no tipificables) obtinguts, caldrà procedir el seu serotipatge extern novament. Aquest estudi ha permès incrementar les dades epidemiològiques dels serotips circulants a Espanya, així com minimitzar els resultats de diagnòstic on el serotip no es pugui determinar. es
dc.description.abstract Swine production has evolved towards the creation of large pig farms, and increased pathological problems to most difficult diagnostic diseases, because of the complexity and genetic variability of microorganisms. The existence of multiple serotypes in the same species of bacteria, is the main problem, which makes diagnosis difficult. Actinobacillus pleuropneumomiae (APP), Haemophilus parasuis (HP) and Streptococcus suis (SS), are the three microorganisms analysed in the present study. All of them are involved in the Swine Respiratory Complex producing serious pathological problems in pig farms around the world. Each one has multiple serotypes. Due to this bacterial complexity observed, the objective of the present project is multiplex PCR optimization, for the detection of the maximum possible serotypes of the three bacteria, from field strains. Biofar Laboratories, where this project has been developed, analyse 7 serotypes of APP, 4 serotypes of HP and 6 serotypes of SS. The problem appears when sample serotypes are not from the ones that the laboratory evaluated. Then, strain serotype can not be identified, and strains are serotyped as ND (Not determined). A total of 25 ND strains have been serotyped at a reference laboratory "Faculty of Veterinary Medicine, University of Montreal, Québec, Canada". Due to results delay, an alternative method for the typification of part of the project is proposed, by using all primers corresponding to all worldwide circulating serotypes from APP and HP. For SS, only new serotype primers confirmed by external laboratory are used. Multiplex PCR optimization by using N = 23 strains from each microorganism in the present study, has allowed to identify 4 new serotypes of APP, 4 new serotypes of HP and 3 new serotypes of SS, all of them circulating in the field. The ND strains (isolated non-tipifiable) obtained, are under revision and will be externally serotyped again The present study contributes to increasing epidemiological data of porcine serotypes presents in Spain, as well as reducing diagnostic results where serotype can not be determined. es
dc.format application/pdf es
dc.format.extent 42 p. es
dc.language.iso cat es
dc.rights Tots els drets reservats es
dc.subject.other Porcs -- Malalties -- Espanya es
dc.subject.other Porcs -- Aparell respiratori es
dc.title Identificació de serotips d'Actinobacillus pleuropneumoniae, Haemophilus parauis i Streptococcus suis, implicats en al complex respiratori porcí, a partir d'aïllats de soques de camp es
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis es
dc.rights.accessRights info:eu-repo/semantics/closedAccess es

Files in this item

Show simple item record

Search RIUVic


Advanced Search

Browse

Statistics