DSpace Repository

Experiències adverses a la infància, aferrament, estils educatius i estratègies d'afrontament en homes adults amb trastorns per consum de substàncies

Show simple item record

dc.contributor Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya. Facultat d'Educació, Traducció i Ciències Humanes
dc.contributor.author Noboa Rocamora, Georgina
dc.date.accessioned 2019-12-04T14:22:47Z
dc.date.available 2019-12-04T14:22:47Z
dc.date.created 2019-05-17
dc.date.issued 2019-05-17
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10854/6079
dc.description Curs 2018-2019 es
dc.description.abstract Introducció: Les experiències adverses a la infància (EAI’s) han sigut estudiades recentment en mostres de dones i adolescents amb un ús o abús de substàncies o trastorns per consum de substàncies (TCS’s). La literatura científica manifesta que les dones mostren uns indexs més elevats d’EAI’s, tot i que els homes presenten una major prevalença de TCS’s. Existeix una gran heterogeneïtat conceptual al voltant dels motius d’aquesta realitat. Objectiu: L’objectiu d’aquesta recerca és el d’estudiar la relació entre les EAIs en una mostra d’homes d’usuaris amb TCS’s. El propòsit de la recerca és el d’examinar fins a quin punt l’aferrament i les estratègies d’afrontament influencien en aquesta interacció entre les EAI i el TCS com a variables mediadores. Mètode: Es va emplear una mostra de 30 usuaris de dues comunitats terapèutiques, als quals se’ls van administrar quatre qüestionaris, l’ACE-IQ, CAMIR, COPE-28 i dos qüestionaris d’elaboració pròpia, per analitzar el perfil sociodemogràfic, antecedents familiars, i la història de consum dels usuaris. Resultats: Les relacions entre les variables van ser explorades a partir del software SPSS. Els resultats constaten una major prevalença de ≥4 EAI’s, un estil d’aferrament insegur ansiós, un estil educatiu permissiu, una major freqüència de l’ús de substàncies com a estratègia d’afrontament i un policonsum de 2,8 substàncies addictives. Es troben correlacions i relacions significatives entre aquestes variables amb un nivell de significació del 95% (p.valor <0,05). Conclusions: Els resultats mostren una relació entre un major nombre d’EAI’s i el policonsum de substàncies addictives mediada a partir del traumatisme infantil i l’estil afectiu ansiós, amb l’ús de substàncies com a estrategia d’afrontament evitativa. Per altra banda, també s’observa una relació entre el nombre d’EAIs, el traumatisme infantil i l’estil afectiu ansiós i l’abús emocional en el consum addictiu i ocasional de cànnabis, el qual té una relació significativa amb el nombre substàncies consumides a nivell addictiu. L’estil educatiu permissiu no apareix com a variable mediadora d’aquesta relació de cap de les esmentades relacions. Així doncs, a partir d’aquesta recerca es senyala l’aferrament insegur com a principal factor de risc per als TCS. es
dc.description.abstract Introduction: Adverse childhood experiences (ACE’s) have lately been studied in women and adolescent samples with drug use or abuse or substance use disorders. Science literature exhibits that women show higher rates in ACE’s although man show higher prevalence of substance use disorders (SUD’s). There is still a significant conceptual heterogenity within the motives of this reality. Objective: The purpose of this investigation is to study the relationship between ACE’s in a sample of adult men with SUD’s. The aim of this research is to examine up to what point attachment and coping strategies influence this relationship between ACE’s and coping strategies as mediating variables. Method: A sample of 30 users in residencial treatment where selected from two diferent institutions, to which four questionnaires were administered, ACE-IQ, CAMIR, COPE-28, and two other self-elaborated questionnaires which were intended to scan user’s sociodemographic profile, family background,and drug abuse trajectory. Results: The relationship between variables was obtained through SPSS software. The results note a major prevalence of ≥ 4 ACE, a insecure anxious attachment, a permissive parenting style, a high frequence of substance use coping strategies, and the polydrug use of 2,8 addictive drugs. Correlations and significant relationships were found among these variables with a 95% level of significance (p.value<0,05). Conclusions: Results show a relationship between a higher number of ACE and polydrug use, mediated by childhood traumatism, anxious attachment, and substance use as an avoidant coping strategy. Furthermore, ACEs, childhood traumatism, anxious attachment, emocional abuse and ocasional and addictive cannabis use, were fount to have a relationship with polydrug use. Permissive parental style, didn’t appear as a mediating variable in the previous relationships. To conclude, from this research, insecure attachment can be designed as the main risk factor for SUDs. es
dc.format application/pdf es
dc.format.extent 133 p. es
dc.language.iso cat es
dc.rights Tots els drets reservats es
dc.subject.other Traumes psíquics en els infants es
dc.subject.other Drogoaddicció es
dc.subject.other Educació familiar es
dc.title Experiències adverses a la infància, aferrament, estils educatius i estratègies d'afrontament en homes adults amb trastorns per consum de substàncies es
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis es
dc.rights.accesRights info:eu-repo/semantics/closedAccess es

Files in this item

Show simple item record

Search RIUVic


Advanced Search

Browse

Statistics