Show simple item record

dc.contributor Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya. Facultat de Ciències i Tecnologia
dc.contributor.author López Catalán, Pol
dc.date.accessioned 2020-03-06T16:59:50Z
dc.date.available 2020-03-06T16:59:50Z
dc.date.created 2020-01
dc.date.issued 2020-01
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10854/6147
dc.description.abstract En aquest treball s’explica el funcionament del videojoc del gènere de terror que s’ha desenvolupat amb els coneixements adquirits durant els anys acadèmics. Aquest projecte tracta d’un joc en el sector Survival on l’objectiu del jugador és trobar unes peces d’un vaixell per poder arreglar-lo i fugir de l’illa. Durant el recorregut per les diferents zones de l’illa el jugador s’anirà topant amb diferents enemics que haurà d’evitar per tal de poder assolir el seu objectiu. L’objectiu principal del projecte ha sigut poder posar en pràctica, que amb tots els coneixements que he après durant els anys cursats, podia crear un videojoc de tal magnitud a partir de zero. La complicació d’un joc en tres dimensions recau en moltes disciplines que cal tenir en compte a l’hora de desenvolupar un videojoc, com per exemple: programació, disseny en tres dimensions, coneixements de vídeo i so i disseny gràfic. La intel·ligència artificial ha jugat un paper molt important, ja que ha sigut l’obstacle més important del projecte, s’ha hagut d’aprendre nous coneixements gràcies a una recerca, per tal d’implementar-ho satisfactòriament. 2 Per portar a terme aquests objectius s’han creat dues escenes en el projecte: el Menú principal i el joc. El joc s’ha realitzat de tal forma per tal que el jugador pugui anant trobant unes proves i pugui aconseguir unes peces necessàries per a poder acabar el joc amb èxit. El jugador a través del teclat i del ratolí serà capaç d'interaccionar amb els objectes del mapa i poder utilitzar alguns objectes consumibles que l’ajudaran a desfer-se o fugir dels seus enemics. La intenció inicial era fer-ho des del començament amb les oculus, però a causa del treball de les proves i de la intel·ligència dels NPC, es va deixar com una futura extensió. es
dc.description.abstract This work explains the operation of the horror genre video game that has been developed with the knowledge acquired during the academic years. This project is a game in the Survival sector where the player's goal is to find pieces of a boat so that they can fix it and flee from the island. During the tour of the different parts of the island the player will run into different enemies that he must avoid in order to reach his goal. 3 The main objective of the project was to be able to put into practice, that with all the knowledge I learned during the years studied, I could create a video game of such magnitude from scratch. The complexity of a three-dimensional game lies in many disciplines that must be considered when developing a video game, such as: programming, three-dimensional design, video and sound knowledge, and graphic design. Artificial intelligence has played a very important role, as it has been the most important obstacle to the project, new knowledge has to be learned through research, in order to successfully implement it. To achieve these goals, two scenes have been created in the project: the Main Menu and the game. The game has been performed in such a way that the player can find some tests and get some pieces needed to successfully finish the game. The player through the keyboard and mouse will be able to interact with the objects on the map and be able to use some consumable objects that will help him to get rid or to escape from his enemies. The intent was initially from the oculus, but due to the non-player character (NPC) testing and intelligence, it was left as a future extension. es
dc.format application/pdf es
dc.format.extent 49 p. es
dc.language.iso cat es
dc.rights Tots els drets reservats es
dc.subject.other Videojocs -- Disseny es
dc.title Lost Island es
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis es
dc.rights.accesRights info:eu-repo/semantics/closedAccess es

Files in this item

Show simple item record

Search RIUVic


Advanced Search

Browse

Statistics