DSpace Repository

Detecció de la diferència de temperatura entre els dos peus en persones diabètiques en una unitat de ferides cròniques

Show simple item record

dc.contributor Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya. Facultat de Ciències de la Salut i el Benestar
dc.contributor.author Ferré Caraballo, Bruna
dc.date.accessioned 2020-12-07T06:23:48Z
dc.date.available 2020-12-07T06:23:48Z
dc.date.created 2020-05
dc.date.issued 2020-05
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10854/6359
dc.description Curs 2019-2020 es
dc.description.abstract La Diabetis Mellitus és la malaltia crònica més prevalent (Franch et al., 2016). No portar un bon control de la diabetis pot afavorir a l’aparició de complicacions, com per exemple la neuropatia i arteriopatia perifèrica diabètica (Botas et al., 2017). Si es pateix arteriopatia perifèrica conjuntament amb la neuropatia, faciliten l’aparició d’úlceres al peu, fent possible tenir un peu diabètic o un peu d’alt risc (Del Castillo 2014). S’ha dut a terme un estudi pilot realitzat a l’Hospital de dia de la Santa Creu de Vic, on es troba la unitat de ferides complexes. S’ha seguit una mostra de 17 pacients en un inici, obtenint les dades de la història clínica i aplicant un protocol per a la detecció de la diferència de temperatura d’ambdós peus, ja que la bibliografia descriu que la detecció d’aquesta diferència de temperatura a temps, pot prevenir l’aparició i/o desenvolupament d’úlceres. Així mateix, també està descrit (Di Francia et al. 2020) que la neuropatia perifèrica s’associa amb una temperatura més elevada del peu que la manifesta. Per aquest motiu, esdevé interessant no només conèixer la diferència de temperatura entre els dos peus, sinó també veure si aquesta temperatura pot estar relacionada amb altres paràmetres com l’ITB o la sensibilitat del peu. Dels 17 pacients, un 82,4% (n=14) eren homes i un 64,4% (n=11) presentaven peu diabètic (tots homes). La diferència de temperatura, s’ha estudiat en els pacients que presentaven dues extremitats essent un total de 15. D’aquests, un 53,3% (n=8) presentaven en alguna visita una diferència de temperatura superior als 2,2ºC. S’ha relacionat la diferència de temperatura registrada, amb l’ITB i les úlceres. Trobem un 44,4% dels pacients que presentaven una temperatura més alta en el peu en què no es troba cap ferida, cal destacar que d’aquests un 75% presentava un ITB alterat en aquest peu. Per altra banda, un 33,3% presentava el peu on es troba l’úlcera amb la temperatura més elevada. D’aquests, tot i presentar un ITB normal un 66,7% presentava insensibilitat al peu. En canvi, un 22,2% en el registre basal presentava el peu sense úlcera amb una temperatura més alta i en el registre de seguiment el peu amb úlcera mostrava una temperatura més elevada, d’aquests tots presentaven sensibilitat, però un 50% l’ITB era calcificat. Això ens indica que no s’ha pogut relacionar la temperatura del peu amb l’ITB corresponent. Tampoc s’ha pogut demostrar la relació de la neuropatia perifèrica amb l’augment de la temperatura del peu. Com a limitacions de l’estudi, cal destacar que hi ha hagut poca mostra i els registres de temperatures no han estat diaris. es
dc.description.abstract Diabetes Mellitus is the most prevalent chronic disease (Franch et al., 2016). Not having a good control of diabetes can lead to complications, such as neuropathy or diabetic peripheral arteriopathy (Botas et al., 2017). If it is suffering from peripheral arteriopathy and neuropathy, they facilitate the appearance of foot ulcers, making it possible to have a diabetic foot or a high-risk foot (Del Castillo 2014). A pilot study was carried out at the “Hospital de dia de la Santa Creu” in Vic”, where the complex injury unit is located. A sample of 17 patients was followed at baseline, obtaining data from the medical history and applying a protocol for detecting the difference of temperature of both feet. The literature describes that the detection of the difference in temperature in time, can prevent the appearance and / or development of ulcers. It is also described (Di Francia et al. 2020) that peripheral neuropathy is associated with a higher temperature of the foot that is manifested. For this reason, it becomes interesting not only to know the difference in temperature between the two feet, but also to see if this temperature can be related to other parameters such as ITB or foot sensitivity. Of the 17 patients, 82.4% (n = 14) were male and 64.4% (n = 11) had diabetic foot (all male). The difference in temperature has been studied in patients who had two limbs being a total of 15. Of these, 53.3% (n = 8) had a temperature difference of more than 2.2ºC at some visit. The difference in temperature recorded has been linked to ITB and ulcers. We find 44.4% of patients who had a higher temperature in the foot in which no wound was found, it should be noted that 75% of these had an altered ITB in this foot. On the other hand, 33.3% higher temperature foot was the one with the ulcer. Of these, despite having a normal ITB, 66.7% had insensitivity to the foot. In contrast, 22.2% of the basal record had the foot without ulcer with a higher temperature and in the follow-up record the foot with ulcer showed a higher temperature, these all had sensitivity, but in 50% the ITB was calcified. This indicates that the foot temperature could not be related to the corresponding ITB. The relation between peripheral neuropathy and an increase in foot temperature has also not been demonstrated. As a limitation of the study, it should be noted that it has been a little sample and temperature records were not recorded daily. es
dc.format application/pdf es
dc.format.extent 53 p. es
dc.language.iso cat es
dc.rights Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons es
dc.rights.uri https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.ca es
dc.subject.other Diabetis es
dc.title Detecció de la diferència de temperatura entre els dos peus en persones diabètiques en una unitat de ferides cròniques es
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis es
dc.rights.accesRights info:eu-repo/semantics/openAccess es

Files in this item

Show simple item record

Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons Except where otherwise noted, this item's license is described as Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons

Search RIUVic


Advanced Search

Browse

Statistics