DSpace Repository

La pràctica musical com a eina inclusiva en infants amb TEA

Show simple item record

dc.contributor Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya. Facultat d'Educació, Traducció i Ciències Humanes
dc.contributor.author Contreras Cañas, Dàmaris
dc.date.accessioned 2021-11-28T05:54:02Z
dc.date.available 2021-11-28T05:54:02Z
dc.date.created 2021-09-01
dc.date.issued 2021-09-01
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10854/6831
dc.description Curs 2020-2021 es
dc.description.abstract En el present Treball de Final de Grau del títol de Grau en Mestra d’Educació Primària, Menció en Música, s’ha volgut evidenciar els beneficis que ofereix la música a l’hora de ser practicada dins d’un context d’aula inclusiva on participin infants amb autisme, creant i posant en pràctica un pla d’intervenció format per quatre sessions de música, anomenades “Taller musical”. La finalitat d’aquest treball es proposar unes sessions de caràcter inclusiu, de manera que és el subjecte qui encamina la sessió a partir dels recursos instrumentals i musicals que se li ofereixen i on el o la mestra agafa un rol d’acompanyant que observa primerament les reaccions dels infants per després fer les pertinents aportacions i que al final de cada sessió anotarà i analitzarà el procés de cada infant per així reflectir la seva evolució des de la primera sessió fins l’última. Les sessions han sigut aplicades a un petit grup de dos noies i un noi, tots diagnosticats amb TEA, de diferents edats. Per recollir les dades s’ha seguit una metodologia qualitativa i la tècnica que s’ha utilitzat per analitzar les sessions és l’observació directa amb l’ajuda de la professional de música que realitza setmanalment les sessions de musicoteràpia amb ells. Amb tot això, els resultats ens encaminen favorablement a utilitzar la música com a una eina d’inclusivitat vers als infants amb autisme. es
dc.description.abstract This Final Degree Project in Primary Education Teacher, Mention in Music, research has been carried out in the field of autism and music through the research of different studies and reserches to explore the benefits that music offers when it’s being practiced within a classroom context in wich children with Autism Spectrum Disorder (ASD) are included. We aim to test the usefulness of music for children with autism, creating and implementing an intervention plan consisting of four music sessions, called “Musical Workshop”. The purpose of this work is to propose some inclusive nature sessions, so that it is the subject who directs the session based on the instrumental and musical resources offered to him and where the teacher takes on a role of support, where he observes the of the children’s reactions, then make the relevant contributions and at the end of each session will write down and analyze the process of each child to reflect their evolution from the first session to the last. The sessions were applied to a small group of two girls and a boy, all diagnosed with ASD, of different ages. A qualitative methodology has been followed to collect the data and the technique used to analyze the sessions is direct observation with the help of a music professional who performs the weekly music therapy sessions with them. Further more, the results paths us to use music as a tool for inclusion in children with autism. es
dc.format application/pdf es
dc.format.extent 64 p. es
dc.language.iso cat es
dc.rights Tots els drets reservats es
dc.subject.other Educació inclusiva es
dc.subject.other Infants autistes es
dc.subject.other Música -- Ensenyament es
dc.title La pràctica musical com a eina inclusiva en infants amb TEA es
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis es
dc.rights.accessRights info:eu-repo/semantics/closedAccess es

Files in this item

Show simple item record

Search RIUVic


Advanced Search

Browse

Statistics