DSpace Repository

Educació en valors i formació docent. La diversitat com a valor

Show simple item record

dc.contributor Universitat de Vic. Facultat d'Educació
dc.contributor.author Vericat i Beltran, Glòria
dc.date.accessioned 2007-03-16T16:27:47Z
dc.date.accessioned 2012-04-25T13:37:24Z
dc.date.available 2007-03-16T16:27:47Z
dc.date.available 2012-04-25T13:37:24Z
dc.date.created 2006-11
dc.date.issued 2007-03-16T16:27:47Z
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10854/1729
dc.description.abstract La reflexió sobre la meva pràctica educativa m’ha portat a endinsar-me en el món de la diversitat i de l’educació en valors, i preguntar-me sobre la seva ubicació en la formació docent. L’enfocament d’aquestes qüestions s’ha realitzat des de l’òptica de la persona. Des d’ella s’han buscat uns eixos vertebradors mínims que haurien d’estar presents tant en tot plantejament educatiu concret, com en la legislació en matèria educativa i en els plans de formació del professorat. Aquests eixos vertebradors s’han articulat en una tipologia de valors formada pel valor de la persona, des del qual sorgeixen el valor de l’educació, els valors de la democràcia i el valor de la utopia. El que he realitzat en aquesta recerca ha estat analitzar la legislació educativa i els plans d’estudi de formació de mestres de les universitats de Catalunya a partir de quatre grups d’indicadors que pretenen l’estudi del seu marc contextual, del vocabulari utilitzat –concretament els termes “ètica”, “moral” i “valor”-, del tractament de la diversitat –a partir del territori i la classe social, l’ètnia, el gènere i les necessitats educatives especials-, i de l’enfocament de l’educació en valors –segons la tipologia anteriorment apuntada-. eng
dc.description.abstract La reflexión sobre mi práctica educativa me ha invitado a interesarme por el mundo de la diversidad y de la educación en valores y preguntarme sobre su ubicación en la formación docente. El enfoque de estas cuestiones se ha realizado desde la óptica de la persona. Des de ella se han buscado unos ejes vertebradotes mínimos que habrían de estar presentes tanto en todo planteamiento educativo concreto, como en la legislación en materia educativa y en los planes de formación del profesorado. Estos ejes vertebradotes se han articulado desde una topología de valores formada por el valor de la persona, des del que surgen el valor de la educación, los valores de la democracia y el valor de la utopía. El trabajo realizado en esta investigación ha consistido en analizar la legislación educativa y los planes de estudio de la formación de maestros de las universidades de Catalunya a partir de cuatro grupos de indicadores que pretenden el estudio de su marco contextual, del vocabulario utilizado –concretamente los vocablos “ética”, “moral” y “valor”-, del tratamiento de la diversidad –a partir del territorio y la clase social, la etnia, el género y las necesidades educativas especiales-, y del enfoque de la educación en valores –según la tipología anteriormente apuntada-. eng
dc.description.abstract The reflection on my practical education has getting me to go any more deeply in the diversity world and of the values education, and I wonder about your situation in the teaching training. The focusing about theses questions has realized from the prospect of the person. Across hers has looked for minimum foundation that should be presents as much all approach concrete educational in the legislation in education subject and about curriculums teacher training. These foundations have articulated in a typology of values made up of the value of the person, from the education, the values of the democracy, and the value of the utopia. I have realized in this work has been to analyse the educational legislation and the curriculums of teacher training of the Catalunya universities from four groups of indicators it pretends the study some your context, the vocabulary used –specifically the notions “ethics”, “moral”, “value”-, about the diversity processing –from territory and the social class, the ethnic group, the gender and the special educational needs-, and about the focusing of the values education- according eng
dc.format application/pdf
dc.format.extent 292 en
dc.language.iso cat
dc.rights Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
dc.subject.other Mestres -- Formació -- Investigació
dc.subject.other Valors (Filosofia) -- Ensenyament
dc.subject.other Educació en la diversitat
dc.title Educació en valors i formació docent. La diversitat com a valor en
dc.type info:eu-repo/semantics/masterThesis en
dc.description.version Director/a: Isabel Carrillo
dc.rights.accesRights info:eu-repo/semantics/openAccess

Files in this item

Show simple item record

Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons Except where otherwise noted, this item's license is described as Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons

Search RIUVic


Browse

Statistics