DSpace Repository

Projecte de legalització d'una activitat dedicada a l'explotació ramadera i a la formatgeria artesanal

Show simple item record

dc.contributor Universitat de Vic. Escola Politècnica Superior. Enginyeria Tècnica Agrícola
dc.contributor.author Canals i Puigvendrelló, Gerard
dc.date.accessioned 2011-06-22T10:26:27Z
dc.date.accessioned 2012-03-30T07:41:22Z
dc.date.available 2011-06-22T10:26:27Z
dc.date.available 2012-03-30T07:41:22Z
dc.date.created 2011-06
dc.date.issued 2011-06-22T10:26:27Z
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10854/286
dc.description.abstract La integració en una mateixa activitat d'una explotació ramadera ecològica basada en el bestiar cabrú de llet i d'una formatgeria artesanal basada en varietats autòctones de formatge de cabra, permet ocupar un nínxol de mercat encara poc explotat actualment a Catalunya. D'igual manera, la dificultat que tenen actualment molts dels formatgers artesans del país per trobar llet de cabra en quantitats suficients i amb unes mínimes garanties higiènico-sanitàries dificulten l'avanç d'un sector amb molt bones perspectives de futur com és el de la formatgeria artesanal i justifica la necessitat de crear noves explotacions (o reconvertir-ne de ja existents) orientant-les de ple vers l'aprofitament lleter del bestiar cabrú, que és actualment molt reduït en l'àmbit Català. A més d'això, les actuals exigències en el camp del benestar animal així com en el camp de la qualitat i de la seguretat alimentaria, exigeixen a les explotacions ramaderes i a les indústries alimentàries el compliment d'una sèrie de requisits, tan de disseny dels locals i de les instal•lacions, com de control de les activitats i dels productes elaborats, que garanteixin en tot moment la seva correcte gestió i funcionament en aquestes matèries. L'objectiu d'aquest projecte, doncs, és la legalització d'una activitat, que anomenarem “Mas Peirot, S.L.”, dedicada a l'explotació ramadera ecològica de bestiar cabrú de llet i a la formatgeria artesanal de formatge de cabra. És important mencionar que tot i tractar-se d'un projecte de legalització d'una activitat,, també s'hi han contemplat aspectes i detalls relacionats amb l'execució de la mateixa, al tractar-se d'unes obres d'una certa complexitat i considerant que així es tracten amb més detall i rigorositat les actuacions projectades. En concret, en aquest projecte es planifiquen les operacions de rehabilitació de dues naus ramaderes actualment en desús, per tal que puguin destinar-se a l'explotació ramadera de bestiar cabrú i a la formatgeria artesanal, projectant-se així mateix totes les instal•lacions necessàries per tal que a les mencionades naus s'hi puguin desenvolupar les activitats citades. Com a conclusions més importants d'aquest projecte podem dir que amb un cens de 100 caps de bestiar cabrú és possible obtenir una producció mitjana de llet de 32.500 litres anuals, que es corresponen a un volum total de 3.823 quilograms de formatge a l'any (de les tipologies Formatge Garrotxa i Formatge de cabra amb oli, ambdues varietats tradicionals catalanes) obtenint un benefici de 21.389,47 Euros/any durant els primers 15 anys i un benefici de 33.386,39 Euros/any a partir del 16è any, cosa que permetrà recuperar la inversió inicial de 172.716,76 Euros que valen les naus i instal•lacions projectades, en un termini de 8 anys i permetrà, com s'ha dit, ocupar un nínxol de mercat encara poc explotat per la indústria agroalimentària a Catalunya. cat
dc.description.abstract The integration in the same activity of ecological goat livestock farming and artisanal cheese production based on an traditional varieties of goat cheese, allow to occupy a niche market yet Little exploited in Catalonia today. Similarly, the difficulty now have many of the artisan cheesers of the country to find goat milk in sufficient quantities and with minimal guarantees hygiene - health hinder the progress of a sector with good prospects from the future and justified the necessity to create new farms (or convert existing ones) orienting them towards the full utilization of dairy cattle goat, which is currently very limited in Catalonia. Moreover, the current demands in the field of animal welfare as well as in the field of quality and food safety, require to farms and food industries to comply with some requirements, such the installations and locals design, such as control activities and products produced, at all times to ensure its proper management and operation in these areas. The objective of this project, therefore, is the legalization of an activity, called "Mas Peirot, S.L.", dedicated to ecological livestock goat farming and the production of artisan goat cheese. It is important to mention that although this is a project to legalize an activity, have also provided details and aspects related to the execution of it, to deal with some works of a certain complexity and considering that this is treated with more rigor and detail the actions planned. Specifically, in this project are planned operations to rehabilitate two buildings currently disused, so they can be used for livestock goat farming and the production of goat cheeses, projecting also all the installations and locals it to develop the activities mentioned. As the most important conclusions of this project we can say that with a census of 100 cattle goat is possible to obtain an average production of 32.500 liters of milk a year, corresponding to a total of 3.823 kilograms of cheese a year (types of Garrotxa cheese and goat cheese with oil, both traditional Catalan varieties) obtaining a profit of 21,389.47 Euros a year during the first 15 years and a profit of 33,386.39 Euros a year from 16th year, which that will recover the initial investment of 172,716.76 Euros worth of locals and installations designed in a period of 8 years and will, as mentioned, allow occupy a niche not yet exploited by the food industry in Catalonia. cat
dc.format application/pdf
dc.format.extent 493 p. ca
dc.language.iso cat ca
dc.rights Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licences/by-nc-nd/3.0/es
dc.subject.other Ramaderia ecològica
dc.subject.other Cabres -- Cria i desenvolupament
dc.subject.other Formatge de cabra -- Indústria i comerç
dc.title Projecte de legalització d'una activitat dedicada a l'explotació ramadera i a la formatgeria artesanal ca
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis ca
dc.description.version Director/a: Mª Carme Vernis i Rovira
dc.rights.accesRights info:eu-repo/semantics/openAccess

Files in this item

Show simple item record

Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons Except where otherwise noted, this item's license is described as Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons

Search RIUVic


Browse

Statistics