DSpace Repository

Estudi epidemiològic i aplicació de l'Autòpsia Psicològica en els morts per suïcidi a la comarca d'Osona en el període 2013-2015

Show simple item record

dc.contributor Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya. Escola de Doctorat
dc.contributor.author Naudó, Jordi
dc.date.accessioned 2017-11-13T09:14:49Z
dc.date.available 2017-11-13T09:14:49Z
dc.date.created 2017-09-29
dc.date.issued 2017-09-29
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10854/5253
dc.description.abstract Introducció: L’objectiu de la present tesi es centra en l’estudi de les morts per suïcidi a la comarca d’Osona (Barcelona) durant el període 2013-2015, utilitzant la metodologia de l’Autòpsia Psicològica (AP). Material i mètodes: El disseny de l’estudi és observacional, transversal i descriptiu. La mostra està formada, en primer lloc, per les dades corresponents a les morts per suïcidi succeïdes a la comarca d’Osona en el període 2013-2015. Les dades es van obtenir del registre del Consorci Hospitalari de Vic. En la segona fase de l’estudi, la mostra consta d’un total de 14 persones (familiars directes i persones properes), que van accedir a realitzar l’AP. Es va utilitzar el mètode d’AP “Semi-Structured Interview for Psychological Autopsy (SSIPA)”. L’anàlisi de dades consta d’un anàlisi descriptiu i un anàlisi bivariant. Resultats: Els resultats principals mostren que el perfil majoritari dels suïcidis consumats correspon a homes, casats, sense antecedents psiquiàtrics que varen utilitzar mètodes com el penjament, o l’atropellament per tren. En la submostra en que es va realitzar l’AP s’observa que els factors precipitants o motivadors estan relacionats amb problemes a nivell social, familiar i de salut. La prevalença de psicopatologies diagnosticades no va ser majoritària però es van detectar trets de personalitat vulnerables i casos d’infradiagnòstic. Els resultats complementaris van mostrar que els menors de 50 anys i els solters i separats tenien més problemes econòmics i aquests es van percebre com a possibles factors precipitants immediats en la decisió de suïcidar-se. Per altra banda, les persones casades o en parella van mostrar un major nombre d’antecedents familiars de malaltia física i, van deixar, més indicacions concretes en cas de mort a amics i familiars. Conclusions: L’AP representa una eina eficaç per a l’obtenció de dades relatives al suïcidi que poden ser rellevants i útils en el disseny i la implementació de programes de prevenció, ajudant a detectar la idiosincràsia particular de cada regió i permetent una major adaptació i individualització dels esmentats programes. A més, posa de manifest la necessitat d’abordar els casos d’infradiagnòstic i l’estigmatització en salut mental, així com també la necessitat d’un protocol per als familiars en dol per suïcidi. La recerca futura hauria de centrarse en l’ús generalitzat de l’AP a tot el territori. es
dc.description.abstract Introduction: The aim of the present thesis was to study the suicide deaths in the region of Osona (Barcelona) during the period 2013-2015, using the Psychological Autopsy (PA) method. Materials and methods: It was an observational, cross-sectional and descriptive study. In the first phase, the sample was formed by the suicide deaths data from the Osona region during the period 2013-2015. These data was obtained through the register of the Consorci Hospitalari de Vic. In the second phase, the sample was formed by 14 people (relatives and close friends), who performed the PA. The PA method called “Semi-Structured Interview for Psychological Autopsy (SSIPA)” was used. The data analysis consisted of a descriptive and a bivariate analysis. Results: The main results showed that the majority profile was composed by men, married, without psychiatric history that used methods like hanging or running over by the train. In the subsample where the PA was carried out it was observed that the main precipitating or motivating factors were those related to social, family and health problems. The complementary results showed that those people younger than 50 years and those single and separated had more economic problems, and these problems were perceived as possible immediate precipitating factors in the decision to commit suicide. On the other hand, those people married or with a partner, had more family history of physical disease, and they left more specific instructions in case of death to family and friends. Conclusions: The PA method is an efficient tool to describe and obtain data about suicide that may be relevant and useful in the design and implementation of prevention programs. It may help to perceive the individual characteristics of each region promoting a better adjustment and individualisation of these programs. Moreover, this study highlights the need to address underdiagnosed cases and stigmatization in mental health, as well as the need to develop a protocol for the relatives in mourning for suicide. Future research should focus on the use of the PA throughout the country. es
dc.format application/pdf
dc.format.extent 205 p. es
dc.language.iso cat es
dc.rights Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons es
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ es
dc.subject.other Suïcidi es
dc.subject.other Autòpsia Psicològica es
dc.subject.other Risc de suïcidi es
dc.subject.other Suïcidi -- Prevenció es
dc.title Estudi epidemiològic i aplicació de l'Autòpsia Psicològica en els morts per suïcidi a la comarca d'Osona en el període 2013-2015 es
dc.type info:eu-repo/semantics/doctoralThesis es
dc.rights.accessRights info:eu-repo/semantics/openAccess es
dc.contributor.director Arrufat, Francesc
dc.contributor.director Sala Matavera, Isabel
dc.contributor.director Milà, Raimon

Files in this item

Show simple item record

Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons Except where otherwise noted, this item's license is described as Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons

Search RIUVic


Advanced Search

Browse

Statistics