DSpace Repository

Desnutrición en pacientes crónicos con complejidad clínica: prevalencia y factores asociados

Show simple item record

dc.contributor Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya. Facultat de Medicina
dc.contributor.author Burgos Peláez, Rosa
dc.date.accessioned 2020-03-03T19:38:57Z
dc.date.available 2020-03-03T19:38:57Z
dc.date.created 2020-02-07
dc.date.issued 2020-02-07
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10854/6136
dc.description Programa de Doctorat: Cures Integrals i Serveis de Salut
dc.description.abstract Hipòtesi: Els pacients amb complexitat clínica (PCC) que ingressen en un hospital d'aguts, així com els que viuen a la comunitat, presenten una prevalença més elevada de desnutrició o risc nutricional (RN) que la població general. Els pacients desnodrits presenten una pitjor evolució clínica i un major consum de recursos sanitaris. Objectiu general: Avaluar l'impacte de l'estat nutricional dels pacients crònics complexos en dos nivells d'atenció sanitària dins el sistema sanitari català: en hospitals d'aguts i a la comunitat. Objectius específics - Mesurar la prevalença de desnutrició en els pacients crònics complexos ingressats en hospitals d'aguts. - Avaluar la repercussió de la desnutrició en l'evolució dels pacients crònics complexos ingressats a l'hospital. - Quantificar la prevalença de desnutrició en una cohort comunitària de pacients crònics complexos estables. - Descriure els factors sanitaris i socials associats al desenvolupament i el risc de desnutrició en la comunitat. - Valorar l'impacte de la desnutrició comporta en l'activació de recursos sanitaris i els costos associats que comporta. Disseny dels estudis 1. Estudi observacional transversal en dos hospitals d'aguts de tercer nivell assistencial (Hospital Vall d'Hebron i Hospital Germans Trias i Pujol), incloent-hi tots els PCC ingressats en ells en un dia preseleccionat, excloent els pacients crítics, pediàtrics i obstètrics . Es va realitzar valoració nutricional i seguiment a 5 mesos per valorar estada hospitalària, mortalitat i taxa de reingressos. 2. Estudi prospectiu observacional, multicèntric i aleatori realitzat en una mostra de PCC estables d'Osona que viuen a la comunitat, representativa de la població PCC de Catalunya. Es va realitzar valoració nutricional, recollida de variables demogràfiques, mèdiques, funcionals i socials, i variables associades a l'ús de recursos de salut. Participants: Es van incloure 101 PCC ingressats en els dos hospitals participants i 401 PCC estables que viuen a la comunitat a cinc equips d’atenció primària d’Osona. Principals resultats - A l'hospital: la prevalença de desnutrició- RN és del 83-86% dels PCC ingressats en hospitals d'aguts. Els PCC desnodrits presenten una mortalitat a l'hospital deu vegades superior que la dels PCC ben nodrits. Durant el seguiment a cinc mesos, la mortalitat és tres vegades superior en el grup PCC desnodrit. A l'alta hospitalària dels pacients desnodrits necessiten més recursos assistencials, no poden tornar a domicili i són derivats a centre de convalescència o residencial. Més de la meitat de PCC desnodrits necessiten reingressar a mínim un cop en els cinc mesos després de l'ingrés. Com a factor predictiu de desnutrició, només s'ha pogut identificar el gènere femení. L'únic predictor de mort a cinc mesos, va ser la desnutrició. - A la comunitat: 6,2% dels pacients estan desnodrits i un 47% en risc nutricional. Els factors que s'associen a desnutrició-RN són: l'edat (major de 85 anys), la presència de risc social i la dependència en les activitats instrumentals de la vida diària. Els pacients desnodrits freqüenten més als equips d'atenció primària, utilitzen més els dispositius d'urgències hospitalàries i extrahospitalàries, i necessiten més ingressos en sociosanitaris i UFISS. La despesa sanitària dels PCC desnodrits s'incrementa per l'ús d'hospitalització, urgències, transport sanitari (urgent i no urgent) i la despesa global. L'impacte que la desnutrició suposa en la despesa sanitària global supera els 2.300 euros per PCC i any. Conclusions Els pacients crònics amb complexitat clínica presenten major prevalença de desnutrició i RN tant en la comunitat com a l'hospital d'aguts. Els PCC desnodrits presenten una pitjor evolució, especialment a l'hospital, amb més mortalitat, necessitat de centres assistencials i reingressos a 5 mesos. A la comunitat, els PCC desnodrits van a precisar més freqüentacions als dispositius d'Atenció Primària, més urgències, i una considerable major despesa sanitària que els pacients ben nodrits. Sent la desnutrició un problema de salut reversible, es fa prioritari establir protocols de cribratge per a la detecció precoç i per poder implementar un pla nutricional es
dc.description.abstract Hypothesis: Patients with clinical complexity (PCC) admitted to an acute care hospital, as well as those living in the community, have a higher prevalence of malnutrition or nutritional risk (RN) than the general population. Malnourished patients have a worse clinical outcome and greater consumption of health resources. General objective: To assess the impact of the nutritional status of complex chronic patients on two levels of Health Care within the Catalan healthcare system: in acute hospitals and in the community. Specific objectives - To measure the prevalence of malnutrition in complex chronic patients admitted to acute hospitals. - To assess the impact of malnutrition on the evolution of complex chronic patients admitted to the acute hospital in terms of hospital stay, mortality, use of health resources at discharge and hospital readmissions. - To quantify the prevalence of malnutrition in a cohort of stable chronic complex patients selected in the community. - To describe the health and social factors associated with the development of malnutrition. - To evaluate the consequences that malnutrition entails in terms of use and activation of health resources. Design of the studies 1. Cross-sectional observational study in two acute care third level hospitals (Vall d'Hebron Hospital and Germans Trias i Pujol Hospital), including all PCC admitted to them on a pre-selected day, excluding critical, pediatric and obstetric patients. Nutritional assessment and 5-month follow-up were performed to assess hospital stay, mortality and readmission rate. 2. Prospective observational, multicenter and randomized study conducted on a sample of stable PCCs from Osona living in the community, representative of the PCC population of Catalonia. Nutritional assessment was carried out, collection of demographic, medical, functional and social variables, and variables associated with the use of health resources. Participants: 101 PCCs admitted to both participating hospitals and 401 stable PCC living in the community in five primary care teams in Osona were included. Main results - In the hospital: the prevalence of malnutrition - RN is 83-86% of CCPs admitted to acute hospitals. Malnourished PCCs have a mortality in hospital ten times higher than that of well-nourished PCCs. During the five-month follow-up, mortality is three times higher in the malnourished PCC group. At hospital discharge, malnourished patients require more social resources, cannot return home and are referred to a nursing home or residential center. More than half of malnourished CCPs need readmission in hospital at least once in the five months after admission. As a predictive factor of malnutrition, only the female gender has been identified. The only predictor of death at five months was malnutrition. - In the community: 6,2% of patients are malnourished and 47% are at nutritional risk. The factors associated with malnutrition-RN are age (over 85 years), the presence of social risk and dependence on the instrumental activities of daily life. Malnourished patients frequent primary care teams more, use hospital and outpatient emergency devices more, and require more income in socio-health and UFISS. The health expenditure of malnourished CCPs is increased by the use of hospitalization, emergencies, health transportation (urgent and non-urgent) and global spending. The impact that malnutrition has on global health spending exceeds 2.300 Euros per CCP and year. Conclusions Chronic patients with clinical complexity have a higher prevalence of malnutrition and RN both in the community and in the acute hospital. Malnourished PCC have a worse evolution, especially in the hospital, with higher mortality, need for care centers and readmissions in 5 months. In the community, malnourished CCPs will need more visits to Primary Care devices, more use of emergencies, and they will need considerable higher health expenditure than well-nourished patients. Since malnutrition is a reversible health problem, it is a priority to establish screening protocols for early detection and to implement a nutritional plan. es
dc.format application/pdf es
dc.format.extent 195 p. es
dc.language.iso spa es
dc.publisher Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya es
dc.rights Tots els drets reservats es
dc.subject.other Desnutrició es
dc.subject.other Malalts crònics es
dc.subject.other Complexitat clínica es
dc.title Desnutrición en pacientes crónicos con complejidad clínica: prevalencia y factores asociados es
dc.type info:eu-repo/semantics/doctoralThesis es
dc.embargo.terms 6 mesos es
dc.rights.accesRights info:eu-repo/semantics/embargoedAccess es
dc.contributor.director Blay Pueyo, Carles
dc.contributor.director Vaqué Crusellas, Cristina

Files in this item

Show simple item record

Search RIUVic


Advanced Search

Browse

Statistics