DSpace Repository

Efectes neuropsicològics de la prematuritat en l'edat adulta: una revisió sistemàtica

Show simple item record

dc.contributor Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya. Facultat d'Educació, Traducció i Ciències Humanes
dc.contributor Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya. Màster Universitari en Psicologia General Sanitària
dc.contributor.author Plana Alcaide, Yemila
dc.date.accessioned 2021-01-28T09:14:32Z
dc.date.available 2021-01-28T09:14:32Z
dc.date.created 2020-06-08
dc.date.issued 2020-06-08
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10854/6521
dc.description Curs 2019-2020 es
dc.description.abstract Antecedents El naixement prematur és aquell que ocorre abans de la setmana 37 de gestació i que, sovint, implica un baix pes al néixer. Se sap que els nadons nascuts abans de termini presenten major risc de presentar dany cerebral perinatal amb conseqüències en la cognició i el comportament. Els efectes neuropsicològics s’han observat des d’etapes primerenques, amb puntuacions cognitives més baixes en comparació amb els nascuts a terme en la intel·ligència general o les funcions executives. La millora en les cures neonatals les darreres dècades ha permès que molts dels prematurs poguessin sobreviure i ara han arribat a l’edat adulta. No obstant hi ha pocs estudis que hagin investigat els efectes a llarg termini d’aquesta prematuritat. Objectius i hipòtesi L’objectiu principal d’aquesta revisió sistemàtica és sintetitzar i aportar evidència actualitzada sobre com afecta la prematuritat a nivell neuropsicològic en la població adulta en totes les funcions cognitives. La nostra hipòtesi és que s’observarà una tendència a mantenir les dificultats cognitives detectades en l’etapa infanto-­juvenil. A més, creiem que es detectaran puntuacions més baixes en comparació amb els grups nascuts a terme en els dominis cognitius menys investigats com són la memòria, el llenguatge o les funcions visoperceptives o visoespaials. Mètode La recerca s’ha fet en les bases de dades Pubmed, PsycINFO i Cochrane buscant publicacions des del 1990 fins al 2020. S’han seleccionat tots aquells estudis observacionals analítics on els participants fossin majors de 18 anys i haguessin nascut abans de la setmana 37 i/o amb un baix pes al néixer. Resultats Setze estudis han complert els criteris d’inclusió. La major part dels estudis ha detectat un rendiment inferior en el quocient intel·lectual, les funcions executives i també en la velocitat de processament, el llenguatge, la memòria, les funcions visoperceptives, visoespaials i visoconstructives així com en la coordinació motora en l’etapa adulta. Conclusions Els estudis mostren que els adults nascuts prematurament presenten puntuacions més baixes en tots els dominis cognitius avaluats sense observar-­se una millora amb el pas del temps en comparació amb el nascuts a terme. es
dc.description.abstract Background A preterm birth is the one that takes place before week 37 of gestation and which often involves low birth weight. It is known that babies who are born preterm have a greater risk of presenting perinatal brain damage with consequences in both cognition and behaviour. Previous research has observed neuropsychological effects from early stages, with lower cognitive scores in comparison to term-­born babies. The improvement in neonatal care in the last decades has allowed many preterm babies to survive and have now reached adulthood. Nevertheless, there are few studies which have researched the long-­term effects of this prematurity. Aim and hypothesis The main purpose of this systematic review is to synthesise and provide updated evidence on how prematurity affects adult population at a neuropsychological level in all cognitive functions. Our hypothesis is that we will observe a persistence of the cognitive difficulties detected in infants and adolescents. In addition, in the less researched cognitive domains such as memory, language or visual perception or visuo-­spatial functions, lower scores will be detected in comparison to the full-­term groups. Methodology Research has been carried out on databases Pubmed, PsycINFO and Cochrane, searching for articles since 1990 until 2020. All chosen articles have an analytical observational study design. The participants had to be at least 18 at the time of assessment and had to have been born preterm (week 37 and/or having weighted less than 2.500g). Results Sixteen studies have met the inclusion criteria. The majority of the studies have detected an inferior performance on IQ, executive functions, processing speed, language, memory, visual perception, visuo-­spatial or visual-­constructive functions as well as on the motor coordination in adulthood. Conclusions The studies show that preterm-­born adults present lower scores in all cognitive domains without observing an improvement throughout time. es
dc.format application/pdf es
dc.format.extent 57 p. es
dc.language.iso cat es
dc.rights Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons es
dc.rights.uri https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.ca es
dc.subject.other Infants prematurs -- Aspectes psicològics es
dc.title Efectes neuropsicològics de la prematuritat en l'edat adulta: una revisió sistemàtica es
dc.type info:eu-repo/semantics/masterThesis es
dc.description.version Director/a: Casals Coll, Marta
dc.rights.accessRights info:eu-repo/semantics/openAccess es

Files in this item

Show simple item record

Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons Except where otherwise noted, this item's license is described as Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons

Search RIUVic


Advanced Search

Browse

Statistics