DSpace Repository

Anàlisi de l’avaluació des d’una perspectiva formativa i compartida de tres docents d’educació física d’un institut del Berguedà

Show simple item record

dc.contributor Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya. Facultat d'Educació, Traducció, Esports i Psicologia
dc.contributor Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya. Màster Universitari en Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d'Idiomes
dc.contributor.author Balmes Colell, Marc
dc.date.accessioned 2023-12-15T13:57:02Z
dc.date.available 2023-12-15T13:57:02Z
dc.date.created 2023-06-02
dc.date.issued 2023-06-02
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10854/7579
dc.description Curs 2022-2023 es
dc.description.abstract Aquest Treball Final de Màster aborda el tema de l'avaluació formativa i compartida en l'àmbit de l'educació física. L’estudi se centra a investigar l’avaluació utilitzada pels docents, recollir les seves opinions, identificar els punts forts i dèbils de l’avaluació formativa i compartida, explorar l’experiència dels docents com alumnes i analitzar la influència en les seves pràctiques actuals, així com examinar la formació rebuda en relació amb l’avaluació formativa i compartida. Mitjançant una metodologia mixta que combina fulls d’observació, entrevistes i qüestionaris, s’han recollit i analitzat les dades de tres docents d’educació física d’un institut del Berguedà. Els resultats de l’estudi revelen diversitat de pràctiques d’avaluació fetes servir pels docents, així com les seves percepcions sobre els avantatges i desavantatges de l’avaluació formativa i compartida. També s’observa que l’experiència dels docents com alumnes no té una relació significativa amb les seves pràctiques actuals, ja que aquesta relació varia d’un docent a un altre, a més, la falta de formació del docent sobre aquest tipus d’avaluació dificulta la seva implementació a l’aula. Per tant, el canvi de l’avaluació tradicional cap a l’avaluació formativa i compartida és un procés complex i desafiador, però amb un gran potencial per millorar l'experiència educativa dels estudiants en l'àmbit de l'educació física. Paraules clau: Avaluació Formativa, Avaluació Compartida, Educació Física, Professor, Aprenentatge. es
dc.description.abstract This Master's Final Project addresses the topic of formative and shared assessment in the field of physical education. The study focuses on investigating the assessment used by teachers, collecting their opinions, identifying the strengths and weaknesses of formative and shared assessment, exploring teachers' experiences as students, analysing the influence on their current practices, and examining the training received regarding formative and shared assessment. Through a mixed methodology that combines observation sheets, interviews, and questionnaires, data from three physical education teachers from a school in Berguedà have been collected and analysed. The results of the study reveal a diversity of assessment practices used by teachers, as well as their perceptions of the advantages and disadvantages of formative and shared assessment. It is also observed that teachers' experiences as students do not have a significant relationship with their current practices, as this relationship varies from one teacher to another. Furthermore, the lack of teacher training on this type of assessment hinders its implementation in the classroom. Therefore, the shift from traditional assessment to formative and shared assessment is a complex and challenging process, but with great potential to improve students' educational experience in the field of physical education. Keywords: Formative Assessment, Shared Assessment, Physical Education, Teacher, Learning. es
dc.format application/pdf es
dc.format.extent 93 p. es
dc.language.iso cat es
dc.rights Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons es
dc.rights.uri https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.ca es
dc.subject.other Educació física -- Avaluació es
dc.subject.other Educació fí­sica -- Educació secundària obligatòria es
dc.title Anàlisi de l’avaluació des d’una perspectiva formativa i compartida de tres docents d’educació física d’un institut del Berguedà es
dc.type info:eu-repo/semantics/masterThesis es
dc.description.version Director: Joan Arumí Prat
dc.rights.accessRights info:eu-repo/semantics/openAccess es

Files in this item

Show simple item record

Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons Except where otherwise noted, this item's license is described as Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons

Search RIUVic


Advanced Search

Browse

Statistics