DSpace Repository

La cançó protesta: Desconstrucció del gènere per a la seva aplicació a l'aula de secundària

Show simple item record

dc.contributor Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya. Màster Universitari en Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d'Idiomes
dc.contributor Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya. Facultat d'Educació, Traducció, Esports i Psicologia
dc.contributor.author Guillén Arahuete, Oriol
dc.date.accessioned 2024-01-19T13:05:12Z
dc.date.available 2024-01-19T13:05:12Z
dc.date.created 2023-06-02
dc.date.issued 2023-06-02
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10854/7633
dc.description Curs 2022-2023 es
dc.description.abstract Aquest treball aprofundeix en l’ús de la cançó protesta dins del marc educatiu actual i estudia la seva aplicabilitat a l’ESO (Educació Secundària Obligatòria). La investigació pretén mostrar la importància que té el missatge de les cançons i la influència que pot tenir en l’educació dels adolescents. També mostra com aquest pot ser utilitzat com a eina educativa dins d’un enfocament global inclusiu i transversal per assolir el perfil competencial de sortida proposat pel nou decret d’ordenació dels ensenyaments de l’educació bàsica. La recerca, d’una banda, fa una revisió històrica i reflexiona sobre els tres elements que convergeixen en la temàtica plantejada: el gènere musical de la cançó protesta, les eines educatives i els elements que les fan apropiades per a un aprenentatge significatiu i, finalment, el vessant sociològic dels usos i funcions de la música. D’altra banda, s’elabora una unitat didàctica que, posteriorment és validada per un grup d’experts. Paraules clau: cançó protesta, motivació, emoció, ESO, ensenyament transversal, usos i funcions de la música, perfil competencial de sortida. es
dc.description.abstract Este trabajo profundiza en el uso de la canción protesta dentro del marco educativo actual y estudia su aplicabilidad en la ESO (Educación Secundaria Obligatoria). La investigación pretende mostrar la importancia que tiene el mensaje de las canciones y la influencia que puede tener en la educación de los adolescentes. También muestra como éste puede ser utilizado como herramienta educativa dentro de un enfoque global inclusivo y transversal para lograr el perfil competencial de salida propuesto por el nuevo decreto de ordenación de las enseñanzas de la educación básica. La investigación, por un lado, hace una revisión histórica y reflexiona sobre los tres elementos que convergen en la temática planteada: el género musical de la canción protesta, las herramientas educativas y los elementos que las hacen apropiadas para un aprendizaje significativo y, finalmente, la vertiente sociológica de los usos y funciones de la música. Por otro lado, se elabora una unidad didáctica que, posteriormente es validada por un grupo de expertos. Palabras clave: canción protesta, motivación, emoción, ESO, enseñanza transversal, usos y funciones de la música, perfil competencial de salida. es
dc.description.abstract This work delves into the use of the protest song within the current educational framework and studies its applicability in ESO (Compulsory Secondary Education). The research aims to show the importance of the message of the songs and the influence it can have on the education of the adolescents. It also shows how it can be used as an educational tool within a global inclusive and transversal approach to achieve the outgoing competency profile proposed by the new decree for the ordering of the teachings of basic education. The research, on the one hand, makes a historical review and reflects on the three elements that converge on the proposed topic: the musical genre of the protest song, the educational tools and the elements that make them appropriate for meaningful learning and, finally, the sociological aspect of the uses and functions of music. On the other hand, a didactic unit is developed and, later on, validated by a group of experts. Key words: protest song, motivation, emotion, ESO, transversal teaching, uses and functions of music, outgoing competency profile. es
dc.format application/pdf es
dc.format.extent 85 p. es
dc.language.iso cat es
dc.rights Tots els drets reservats es
dc.subject.other Música -- Educació secundària obligatòria es
dc.subject.other Motivació en l'educació -- Ensenyament secundari es
dc.title La cançó protesta: Desconstrucció del gènere per a la seva aplicació a l'aula de secundària es
dc.type info:eu-repo/semantics/masterThesis es
dc.description.version Tutor: Albert Fontelles-Ramonet
dc.rights.accessRights info:eu-repo/semantics/closedAccess es

Files in this item

Show simple item record

Search RIUVic


Advanced Search

Browse

Statistics